Nauka Przyroda Technologie

 

Czasopismo naukowe założone przez Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu,
którego celem jest publikacja wyników badań realizowanych we wszystkich dyscyplinach nauk przyrodniczych.

Język polski English
Szybkie wyszukiwanie:

2018 tom 12 zeszyt 1, 73-85 http://dx.doi.org/10.17306/J.NPT.00229
Natalia Kot
Elementy kształtujące przestrzeń miast powstałych w xx wieku na przykładzie Poniatowej
Streszczenie.

Wstęp. Przedstawiono nowe wątki myśli urbanistycznej okresu międzywojennego i powojennego na przykładzie małego miasta – Poniatowej, ośrodka przemysłowego w okolicach Lublina, gdzie organizacja życia społecznego koncentrowała się wokół miejsc pracy.

Materiał i metody. Ukazano ewolucję rozwoju przestrzennego Poniatowej – jej współczesny układ oraz formy ochrony przyrody. Danych do analizy historycznej dostarczyły materiały źródłowe. Badania kartograficzne objęły głównie zasoby Urzędu Miejskiego oraz Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Poniatowej, a także Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego w Lublinie. Przeanalizowano również dokumenty strategiczne i planistyczne oraz wykonano własne badania terenowe.

Wyniki. Analiza ewolucji rozwoju przestrzennego Poniatowej wykazała, że w założeniu miało to być miasto przemysłowe. Pierwszy etap rozwoju był związany z powstaniem zakładu i osiedla przyzakładowego. Tkanka miejska ulegała nieustannym przemianom dokonywanym przez kolejne pokolenia, a proces ten był powiązany z żywą substancją roślinną. Drugi etap rozwoju nastąpił po zmianie ustrojowej w 1989 roku i był związany z upadkiem Zakładów Elektromaszynowych EDA S.A. Od tego momentu miasto zaczęło nabierać charakteru rolniczego. W tym okresie dochodziło do spontanicznego zajmowania terenów cennych przyrodniczo pod nowe inwestycje, co negatywnie wpłynęło na krajobraz miejski.

Wniosek. Na podstawie wykonanych badań i analiz dowiedziono, że jedynie zrównoważony rozwój i poszanowanie wartości przyrodniczych, jak i kulturowych ośrodka pozwoli na jego dalszy harmonijny rozwój.

Słowa kluczowe: Poniatowa, zakład przemysłowy, środowisko przyrodnicze
PDFPełen tekst dostępny w języku polskim w formacie Adobe Acrobat:
http://www.npt.up-poznan.net/tom12/zeszyt1/art_7.pdf

http://dx.doi.org/10.17306/J.NPT.00229

Zapis do cytowania:

MLA Kot, Natalia. "Elementy kształtujące przestrzeń miast powstałych w xx wieku na przykładzie Poniatowej." Nauka Przyr. Technol. 12.1 (2018): 73-85. http://dx.doi.org/10.17306/J.NPT.00229
APA Natalia Kot (2018). Elementy kształtujące przestrzeń miast powstałych w xx wieku na przykładzie Poniatowej. Nauka Przyr. Technol. 12 (1), 73-85 http://dx.doi.org/10.17306/J.NPT.00229
ISO 690 KOT, Natalia. Elementy kształtujące przestrzeń miast powstałych w xx wieku na przykładzie Poniatowej. Nauka Przyr. Technol., 2018, 12.1: 73-85. http://dx.doi.org/10.17306/J.NPT.00229
Adres do korespondencji:
Natalia Kot
Katedra Projektowania i Konserwacji Krajobrazu
Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
ul. Głęboka 28
20-612 Lublin
Poland

e-mail: natalia.b.kot@gmail.com
Zaakceptowano do druku: 30.11.-0001