Nauka Przyroda Technologie

 

Czasopismo naukowe założone przez Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu,
którego celem jest publikacja wyników badań realizowanych we wszystkich dyscyplinach nauk przyrodniczych.

Język polski English
Szybkie wyszukiwanie:

2018 tom 12 zeszyt 2, 152-162 http://dx.doi.org/10.17306/J.NPT.00233
Łukasz Pardela, Agnieszka Wilkaniec, Jadwiga Środulska-Wielgus, Krzysztof Wielgus
Znaczenie terenów zieleni pofortecznej dla zieleni miejskiej Krakowa, Poznania i Wrocławia
Streszczenie.

Wstęp. Deficyt terenów zieleni publicznej na przedmieściach, a także w strefach wewnątrzmiejskich, intensyfikacja zabudowy oraz fragmentaryzacja systemów fortyfikacji historycznych dawnych twierdz to problemy wielu dużych miast. W Krakowie, Poznaniu i Wrocławiu tereny z zabytkową zielenią poforteczną stanowią element wzbogacający zieleń miejską. Rewaloryzacja zieleni pofortecznej wciąż nie traci na znaczeniu i stanowi atrakcyjny kierunek działań konserwatorskich, obejmujący podejście kontynuacyjne. Celem badań była identyfikacja i rejestracja zmian powierzchni zieleni pofortecznej w kontekście ochrony integralności zabytkowych fortyfikacji w ramach zieleni miejskiej.

Materiał i metody. W badaniach wykorzystano analizy porównawcze dla trzech miast. Pomiarów powierzchni dokonano w programie ESRI ArcGIS 10.1 oraz za pomocą systemów informacji przestrzennej tych miast.

Wyniki. Współczesny udział procentowy terenów historycznych działek fortecznych z zabytkową zielenią poforteczną w zieleni miejskiej badanych miast wynosi od 1,6% do 3,3%. Różnica powierzchni terenów zieleni pofortecznej pomiędzy stanem historycznym z początku XX wieku a stanem współczesnym wynosi 23,5% w Poznaniu (spadek) i 21% we Wrocławiu (również spadek). W Krakowie powierzchnie te kształtują się na tym samym, przynajmniej pozornie, poziomie.

Wnioski. Tereny poforteczne badanych miast mają zróżnicowaną wielkość (od 0,44 ha do nawet 22,5 ha) i różne możliwości adaptacyjne. Należy podjąć działania systemowe w celu zatrzymania dalszych podziałów, degradacji i izolacji terenów pofortecznych.

Słowa kluczowe: zabytkowe tereny zieleni, zieleń miejska, fortyfikacja
PDFPełen tekst dostępny w języku polskim w formacie Adobe Acrobat:
http://www.npt.up-poznan.net/tom12/zeszyt2/art_13.pdf

http://dx.doi.org/10.17306/J.NPT.00233

Zapis do cytowania:

MLA Pardela, Łukasz, et al. "Znaczenie terenów zieleni pofortecznej dla zieleni miejskiej Krakowa, Poznania i Wrocławia." Nauka Przyr. Technol. 12.2 (2018): 152-162. http://dx.doi.org/10.17306/J.NPT.00233
APA Łukasz Pardela1, Agnieszka Wilkaniec2, Jadwiga Środulska-Wielgus3, Krzysztof Wielgus3 (2018). Znaczenie terenów zieleni pofortecznej dla zieleni miejskiej Krakowa, Poznania i Wrocławia. Nauka Przyr. Technol. 12 (2), 152-162 http://dx.doi.org/10.17306/J.NPT.00233
ISO 690 PARDELA, Łukasz, et al. Znaczenie terenów zieleni pofortecznej dla zieleni miejskiej Krakowa, Poznania i Wrocławia. Nauka Przyr. Technol., 2018, 12.2: 152-162. http://dx.doi.org/10.17306/J.NPT.00233
Adres do korespondencji:
Łukasz Pardela
Instytut Architektury Krajobrazu
Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
ul. Grunwaldzka 55
50-373 Wrocław
Poland
e-mail: lukasz.pardela@upwr.edu.pl
Zaakceptowano do druku: 30.11.-0001