Nauka Przyroda Technologie

 

Czasopismo naukowe założone przez Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu,
którego celem jest publikacja wyników badań realizowanych we wszystkich dyscyplinach nauk przyrodniczych.

Język polski English
Szybkie wyszukiwanie:

2017 tom 11 zeszyt 3, 253-264 http://dx.doi.org/10.17306/J.NPT.00204
Iwona Paszek, Dorota Gawenda-Kempczyńska, Tomasz Załuski
Struktura flory naczyniowej parku dworskiego w Laskowicach
Streszczenie.

Wstęp. Park dworski w Laskowicach (woj. kujawsko-pomorskie) został założony w XIX wieku w stylu naturalistycznym. Od tego czasu uległ w dużym stopniu przekształceniom, a jego roślinność przypomina zbiorowiska leśne. Celem niniejszego opracowania była analiza struktury flory naczyniowej przed planowaną rewitalizacją parku oraz przedstawienie propozycji okazów dendroflory do ochrony pomnikowej.

Materiał i metody. Na zlecenie obecnego zarządcy, Nadleśnictwa Dąbrowa, w latach 2015–2016 wykonano inwentaryzację roślin naczyniowych oraz pomnikowych okazów dendroflory. Florę naczyniową przeanalizowano pod kątem form życiowych, grup geograficzno-historycznych i socjologiczno-ekologicznych.

Wyniki. W parku stwierdzono 203 taksony flory naczyniowej, w tym 8 gatunków cennych – zagrożonych i chronionych. Najliczniej reprezentowanymi rodzinami są: Poaceae, Asteraceae i Rosaceae. Duży udział we florze mają gatunki obce geograficznie (27%), wśród których dominują kenofity. Wśród form życiowych najwięcej stwierdzono hemikryptofitów, duży udział stanowią fanerofity oraz terofity i geofity. We florze przeważają gatunki zbiorowisk nieleśnych z klas: Artemisietea vulgaris, Agropyretea intermedio-repentis i Molinio-Arrhenatheretea, ale niewiele mniejszy udział mają gatunki klasy Querco-Fagetea. Zarówno gatunki leśne, jak i ruderalne wskazują na Tilio-Carpinetum jako potencjalne zbiorowisko leśne.

Wnioski. Duży udział obcych gatunków flory na terenie parku potwierdza jego antropogeniczny charakter. Wykonana inwentaryzacja flory daje podstawy do rewitalizacji parku z zachowaniem jego przyrodniczych walorów. Zaproponowano 61 drzew i kwitnące okazy bluszczu do objęcia ochroną prawną w postaci pomników przyrody.

Słowa kluczowe: gatunki obce, pomnik przyrody, flora naczyniowa
PDFPełen tekst dostępny w języku polskim w formacie Adobe Acrobat:
http://www.npt.up-poznan.net/tom11/zeszyt3/art_24.pdf

http://dx.doi.org/10.17306/J.NPT.00204

Zapis do cytowania:

MLA Paszek, Iwona, et al. "Struktura flory naczyniowej parku dworskiego w Laskowicach." Nauka Przyr. Technol. 11.3 (2017): 253-264. http://dx.doi.org/10.17306/J.NPT.00204
APA Iwona Paszek, Dorota Gawenda-Kempczyńska, Tomasz Załuski (2017). Struktura flory naczyniowej parku dworskiego w Laskowicach. Nauka Przyr. Technol. 11 (3), 253-264 http://dx.doi.org/10.17306/J.NPT.00204
ISO 690 PASZEK, Iwona, GAWENDA-KEMPCZYńSKA, Dorota, ZAłUSKI, Tomasz. Struktura flory naczyniowej parku dworskiego w Laskowicach. Nauka Przyr. Technol., 2017, 11.3: 253-264. http://dx.doi.org/10.17306/J.NPT.00204
Adres do korespondencji:
Iwona Paszek
Katedra i Zakład Biologii i Botaniki Farmaceutycznej
Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
ul. Curie-Skło?dowskiej 9
85-094 Bydgoszcz
Poland
e-mail: ipaszek@cm.umk.pl
Zaakceptowano do druku: 1.08.2017