Nauka Przyroda Technologie

 

Czasopismo naukowe założone przez Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu,
którego celem jest publikacja wyników badań realizowanych we wszystkich dyscyplinach nauk przyrodniczych.

Język polski English
Szybkie wyszukiwanie:

2017 tom 11 zeszyt 3, 279-289 http://dx.doi.org/10.17306/J.NPT.00208
Paweł Szumigała, Piotr Urbański
The lost and wanted scenic values of river valleys and green space in the town centre of Szamotuły
Streszczenie.

Wstęp. Wartości krajobrazowe dolin rzecznych stanowią dla struktur miejskich istotny element budowy ich tożsamości. W artykule zaprezentowano koncepcje zagospodarowania fragmentów dolin rzeki Samy i jej dopływów w mieście Szamotuły, które powstały na podstawie wyników analizy stanu obecnego. W pracy podjęto próbę odzyskania i wykorzystania potencjału tych obszarów dla odbudowania relacji przestrzenno-krajobrazowych i użytkowych miasta z rzeką.

Materiał i metody. Szamotuły mają rozbudowany układ dolin rzecznych, które otaczają obszar starego śródmieścia z rynkiem i przenikają inne jego rejony. Na wstępie wykonano syntetyczną ocenę walorów oraz wartości krajobrazu dolin rzecznych na podstawie obserwacji – inwentaryzacji stanu istniejącego. Na podstawie analiz opracowano koncepcje przestrzennego zagospodarowania badanych fragmentów miasta.

Wyniki. Doliny rzeczne Szamotuł zostały utworzone przez niewielką rzekę Samę i jej liczne dopływy, które wcinają się we fragmenty obszarów struktury miejskiej i rozdzielają je. Związki struktur urbanistycznych miasta i rzeki pojawiły się już o wiele wcześniej, z chwilą lokacji osady nad rzeką. Obecnie obszary przywodne Samy są pokryte zielenią, której struktura i charakter wynikają z naturalnej sukcesji rodzimych gatunków. Tereny te w większości nie są zagospodarowane i przedstawiają słabe walory użytkowe, estetyczne i krajobrazowe. Wynikiem wykonanych prac było opracowanie koncepcji projektowych zagospodarowania fragmentów dolin rzecznych i terenów zabudowy w strefach granicznych na styku miasta i rzeki.

Wnioski. Intensywny rozwój miasta Szamotuły spowodował wchłanianie i sukcesje dolin rzecznych przez funkcje miejskie. Utracone walory krajobrazowe i powiązania przestrzenno-funkcjo­nalne rzeki i miasta są możliwe do odzyskania poprzez rozwój przestrzenny oparty na wysokich standardach użytkowo-funkcjonalnych oraz przyrodniczo-krajobrazowych. Jest to warunek dalszej dobrej koegzystencji miasta i rzeki.

Słowa kluczowe: wartość krajobrazu, doliny rzeczne, zieleń śródmiejska, Szamotuły
PDFPełen tekst dostępny w języku polskim w formacie Adobe Acrobat:
http://www.npt.up-poznan.net/tom11/zeszyt3/art_26.pdf

http://dx.doi.org/10.17306/J.NPT.00208

Zapis do cytowania:

MLA Szumigała, Paweł, and Piotr Urbański. "The lost and wanted scenic values of river valleys and green space in the town centre of Szamotuły." Nauka Przyr. Technol. 11.3 (2017): 279-289. http://dx.doi.org/10.17306/J.NPT.00208
APA Paweł Szumigała, Piotr Urbański (2017). The lost and wanted scenic values of river valleys and green space in the town centre of Szamotuły. Nauka Przyr. Technol. 11 (3), 279-289 http://dx.doi.org/10.17306/J.NPT.00208
ISO 690 SZUMIGAłA, Paweł, URBAńSKI, Piotr. The lost and wanted scenic values of river valleys and green space in the town centre of Szamotuły. Nauka Przyr. Technol., 2017, 11.3: 279-289. http://dx.doi.org/10.17306/J.NPT.00208
Adres do korespondencji:
Paweł Szumigała
Katedra Terenów Zieleni i Architektury Krajobrazu
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
ul. Dąbrowskiego 159
60-594 Poznań
Poland
e-mail: pawelsz@up.poznan.pl
Zaakceptowano do druku: 30.11.-0001