Nauka Przyroda Technologie

 

Czasopismo naukowe założone przez Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu,
którego celem jest publikacja wyników badań realizowanych we wszystkich dyscyplinach nauk przyrodniczych.

Język polski English
Szybkie wyszukiwanie:

2017 tom 11 zeszyt 2, 145-152 http://dx.doi.org/10.17306/J.NPT.00187
Duong Tran Dinh, Chien Tran Dinh, Cong Nguyen Minh
Badania nad wykorzystaniem pułapek feromonowych w ograniczeniu występowania tantnisia krzyżowiaczka [Plutella xylostella (L.)] – szkodnika kapusty w Hanoi w Wietnamie
Streszczenie.

Wstęp. Tantniś krzyżowiaczek [Plutella xylostella (L.)] należy do głównych szkodników roślin kapustowatych i jest gatunkiem odpornym na pestycydy. Feromony działają selektywnie w stosunku do gatunku i są bezpieczne dla środowiska. Celem badań było opracowanie technik stosowania pułapek feromonowych w strefie bezpiecznej produkcji warzyw w Wietnamie.

Materiał i metody. Badania prowadzono w Hanoi, na kapuście (Brassica oleracea L. var. capitata), stosując pułapki feromonowe. Motyle tantnisia krzyżowiaczka były odławiane każdego dnia. Larwy liczono co 7 dni. Do analizy wyników zastosowano Microsoft Excel 2007 i Irristat 4.0.

Wyniki. W pierwszym sezonie badań stwierdzono największą liczebność larw tantnisia i wynios­ła ona 21,2 larwy na 1 m2 uprawy ze stosowaniem pułapek fermonowych oraz 22,1 larwy na 1 m2 bez zastosowania pułapek. Odpowiednio w drugim sezonie liczebność ta wyniosła 17,5 i 19,5. Równanie regresji F pomiędzy liczebnością motyli tantnisia odłowionych do pułapek feromonowych a zagęszczeniem larw miało charakter liniowy i w pierwszym sezonie jego wartość wynios­ła 0,000202 (< 0,05), a w drugim 0,000146 (< 0,05). Stosowanie pestycydów wymagało większych nakładów finansowych i przyniosło mniejsze zyski niż stosowanie pułapek feromonowych (552 €/ha w porównaniu do 572 €/ha).

Wnioski. Zagęszczenie larw z zastosowaniem pułapek feromonowych było zawsze mniejsze niż bez użycia pułapek. Pułapki feromonowe zmniejszyły efektywnie zagęszczenie larw w uprawach. Stosowanie pułapek feromonowych nie tylko przyniosło korzyści ekonomiczne, lecz także przyczyniło się do ochrony środowiska i zapewniło zrównoważony rozwój ekosystemów.

Słowa kluczowe: kapusta, pułapka feromonowa, Plutella xylostella, strefa bezpiecznej produkcji warzyw, Hanoi
PDFPełen tekst dostępny w języku angielskim w formacie Adobe Acrobat:
http://www.npt.up-poznan.net/tom11/zeszyt2/art_14.pdf

http://dx.doi.org/10.17306/J.NPT.00187

Zapis do cytowania:

MLA Dinh, Duong Tran, et al. "A study on the possibility to use pheromone traps to control the diamondback moth [Plutella xylostella (L.)] – a cabbage pest in Hanoi, Vietnam." Nauka Przyr. Technol. 11.2 (2017): 145-152. http://dx.doi.org/10.17306/J.NPT.00187
APA Duong Tran Dinh1;2, Chien Tran Dinh3, Cong Nguyen Minh4 (2017). A study on the possibility to use pheromone traps to control the diamondback moth [Plutella xylostella (L.)] – a cabbage pest in Hanoi, Vietnam. Nauka Przyr. Technol. 11 (2), 145-152 http://dx.doi.org/10.17306/J.NPT.00187
ISO 690 DINH, Duong Tran, DINH, Chien Tran, MINH, Cong Nguyen. A study on the possibility to use pheromone traps to control the diamondback moth [Plutella xylostella (L.)] – a cabbage pest in Hanoi, Vietnam. Nauka Przyr. Technol., 2017, 11.2: 145-152. http://dx.doi.org/10.17306/J.NPT.00187
Adres do korespondencji:
Duong Tran Dinh
Katedra Entomologii i Ochrony Środowiska
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
ul. Dąbrowskiego 159
60-594 Poznań
Poland
e-mail: duongflo@yahoo.com
Zaakceptowano do druku: 29.05.2017