Nauka Przyroda Technologie

 

Czasopismo naukowe założone przez Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu,
którego celem jest publikacja wyników badań realizowanych we wszystkich dyscyplinach nauk przyrodniczych.

Język polski English
Szybkie wyszukiwanie:

2016 tom 10 zeszyt 1, #4 DOI: 10.17306/J.NPT.2016.1.4
Sebastian Rymszewicz, Dorota Wrońska-Pilarek
Flora i najcenniejsze zbiorowiska roślinne projektowanego użytku ekologicznego „Świetlista Dąbrowa” w okolicach Szczuczarza (woj. zachodniopomorskie)
Streszczenie.

Na terenie projektowanego użytku ekologicznego „Świetlista Dąbrowa” o powierzchni około 3,5 ha stwierdzono 232 gatunki roślin naczyniowych z 58 rodzin. Najliczniejsze (76,3% ogółu flory) są gatunki leśne, zaroślowe i świeżych łąk. Na naturalny charakter flory wskazuje dominacja gatunków rodzimych (88,8%), jednak o antropopresji świadczy przewaga apofitów (61,6%) nad spontaneofitami (27,2%). Wśród nielicznych gatunków obcego pochodzenia przeważają zadomowione archeofity i kenofity. Rosną tu 52 gatunki rzadkie i zagrożone w skali kraju lub regionu. Wykazano również występowanie dwóch cennych, ekstrazonalnych zespołów: miłka i kłosownicy pierzastej (Adonido-Brachypodietum pinnati) i świetlistej dąbrowy (Potentillo albae-Quercetum). Zaobserwowano recesję obu tych zespołów, spowodowaną zaprzestaniem prowadzenia ekstensywnej gospodarki pasterskiej oraz zalesieniami. Świetlista dąbrowa przekształca się w grąd, a murawy będą prawdopodobnie przechodzić w zbiorowiska ciepłolubnych ziołorośli i zarośli. Teren jest bardzo cenny, tak pod względem flory i roślinności, jak i walorów krajobrazowych, a postępujące zmiany powodują zanik wielu rzadkich gatunków roślin, a także degenerację fitocenoz dąbrowy i muraw, których zachowanie wymagałoby ochrony czynnej.

Słowa kluczowe: flora, roślinność, Adonido-Brachypodietum pinnati, Potentillo albae-Querce¬tum, Szczuczarz
PDFPełen tekst dostępny w języku polskim w formacie Adobe Acrobat:
http://www.npt.up-poznan.net/tom10/zeszyt1/art_4.pdf

DOI: 10.17306/J.NPT.2016.1.4

Zapis do cytowania:

MLA Rymszewicz, Sebastian, and Dorota Wrońska-Pilarek. "Flora i najcenniejsze zbiorowiska roślinne projektowanego użytku ekologicznego „Świetlista Dąbrowa” w okolicach Szczuczarza (woj. zachodniopomorskie)." Nauka Przyr. Technol. 10.1 (2016): #4. DOI: 10.17306/J.NPT.2016.1.4
APA Sebastian Rymszewicz, Dorota Wrońska-Pilarek (2016). Flora i najcenniejsze zbiorowiska roślinne projektowanego użytku ekologicznego „Świetlista Dąbrowa” w okolicach Szczuczarza (woj. zachodniopomorskie). Nauka Przyr. Technol. 10 (1), #4 DOI: 10.17306/J.NPT.2016.1.4
ISO 690 RYMSZEWICZ, Sebastian, WROńSKA-PILAREK, Dorota. Flora i najcenniejsze zbiorowiska roślinne projektowanego użytku ekologicznego „Świetlista Dąbrowa” w okolicach Szczuczarza (woj. zachodniopomorskie). Nauka Przyr. Technol., 2016, 10.1: #4. DOI: 10.17306/J.NPT.2016.1.4
Adres do korespondencji:
Sebastian Rymszewicz
Katedra Botaniki Leśnej
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
ul. Wojska Polskiego 71 D
60-625 Poznań
Poland
e-mail: pilarekd@up.poznan.pl
Zaakceptowano do druku: 15.10.2015