Nauka Przyroda Technologie

 

Czasopismo naukowe założone przez Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu,
którego celem jest publikacja wyników badań realizowanych we wszystkich dyscyplinach nauk przyrodniczych.

Język polski English
Szybkie wyszukiwanie:

Bogusław Przedwojski, Michał Wierzbicki, Joanna Wicher-Dysarz, Natalia Walczak
Stan zagrożenia powodziowego powyżej zbiornika Jeziorsko
Streszczenie. W pracy przedstawiono ocenę przepustowości koryta wód wielkich rzeki Warty powyżej zbiornika Jeziorsko. Na podstawie pomiarów terenowych określono zmiany spowodowane procesem sedymentacji rumowiska i porostem roślinności wysokopiennej (drzewa i krzewy), występujących w latach 1991-2006. Do oceny przepustowości koryta zastosowano równania Saint-Venanta opisujące nieustalony jednowymiarowy przepływ w korytach otwartych. Obliczenia wykonano na odcinku od wodowskazu Sieradz (w km 520+850) do stanowiska dolnego zapory (w km 483+300). W obliczeniach na modelu matematycznym odwzorowano przebieg fali wezbrania, obserwowany w lipcu i sierpniu 1997 roku. Weryfikację współczynników szorstkości aktualnego stanu koryta w 2006 roku określono na podstawie pomiarów układu zwierciadła wód wielkich 5 kwietnia 2006 roku przy przepływie WWQ = 185 m3/s. Obliczenia wykazały znaczne zmniejszenie przepustowości koryta wód wielkich w cofce zbiornika. W odniesieniu do stanu koryta występującego w 1985 roku, poziom wody w 2006 roku, przy przepływach wód wielkich od 250 m3/s do 400 m3/s, podniósł się od 0,65 m do 0,93 m.
Słowa kluczowe: powódź, roślinność, akumulacja w zbiorniku, modelowanie ruchu nieustalonego
PDFPełen tekst dostępny w języku polskim w formacie Adobe Acrobat:
http://www.npt.up-poznan.net/tom1/zeszyt2/art_31.pdf

Zapis do cytowania:

MLA Przedwojski, Bogusław, et al. "Stan zagrożenia powodziowego powyżej zbiornika Jeziorsko." Nauka Przyr. Technol. 1.2 (2007): #31.
APA Bogusław Przedwojski, Michał Wierzbicki, Joanna Wicher-Dysarz, Natalia Walczak (2007). Stan zagrożenia powodziowego powyżej zbiornika Jeziorsko. Nauka Przyr. Technol. 1 (2), #31
ISO 690 PRZEDWOJSKI, Bogusław, et al. Stan zagrożenia powodziowego powyżej zbiornika Jeziorsko. Nauka Przyr. Technol., 2007, 1.2: #31.
Adres do korespondencji:
Bogusław Przedwojski
Bogusław Przedwojski
Katedra Budownictwa Wodnego
Akademia Rolnicza im. Augusta Cieszkowskiego w Poznaniu
ul. Wojska Polskiego 73A
60-625 Poznań, Poland
e-mail: bkpi@au.poznan.pl
Zaakceptowano do druku: 10.05.2007