Nauka Przyroda Technologie

 

Czasopismo naukowe założone przez Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu,
którego celem jest publikacja wyników badań realizowanych we wszystkich dyscyplinach nauk przyrodniczych.

Język polski English
Szybkie wyszukiwanie:

2007 Tom 1 Zeszyt 1

Spis treści:

2007 Tom 1 Zeszyt 1, 1
w języku pl 
PIOTR SZULC, MAGDALENA RYBUS-ZAJĄC, HUBERT WALIGÓRA, Witold Skrzypczak
WPŁYW FUSARIUM CULMORUM NA ROZWÓJ SYSTEMU KORZENIOWEGO KUKURYDZY W ZALEŻNOŚCI OD DAWKI AZOTU I SPOSOBU NAWOŻENIA
2007 Tom 1 Zeszyt 1, 2
w języku pl 
PIOTR SZULC, ANDRZEJ KRUCZEK, HUBERT WALIGÓRA, WITOLD SKRZYPCZAK
WARTOŚĆ ENERGETYCZNA SUROWCA KUKURYDZY W ZALEŻNOŚCI OD SPOSOBU STOSOWANIA FOSFORU
2007 Tom 1 Zeszyt 1, 3
w języku pl 
MARZANNA HĘŚ, JÓZEF KORCZAK
WPŁYW RÓŻNYCH CZYNNIKÓW NA SZYBKOŚĆ UTLENIANIA SIĘ LIPIDÓW MIĘSA
2007 Tom 1 Zeszyt 1, 4
w języku pl 
MARZANNA HĘŚ, JÓZEF KORCZAK
WPŁYW PRODUKTÓW UTLENIANIA LIPIDÓW NA WARTOŚĆ ODŻYWCZĄ BIAŁKA
2007 Tom 1 Zeszyt 1, 5
w języku pl 
WŁADYSŁAW BARZDAJN, WOJCIECH KOWALKOWSKI
KOLEKCJA KLONÓW JODŁY POSPOLITEJ (ABIES ALBA MILL.) W NADLEŚNICTWIE MIĘDZYLESIE
2007 Tom 1 Zeszyt 1, 6
w języku pl 
MICHAŁ BOROWIAK, ARTUR CHRZANOWSKI
INWENTARYZACJA I ANALIZA FAUNISTYCZNO-EKOLOGICZNA ZGRUPOWANIA SÓWKOWATYCH (LEPIDOPTERA, NOCTUIDAE) POLSKIEJ CZĘŚCI KARKONOSZY
2007 Tom 1 Zeszyt 1, 7
w języku pl 
BARBARA POLITYCKA
ODCZYN PODŁOŻA A FITOTOKSYCZNOŚĆ POZOSTAŁOŚCI KORZENIOWYCH DRZEW JABŁONI
2007 Tom 1 Zeszyt 1, 8
w języku en 
KRZYSZTOF SOBIERALSKI, MARIUSZ SALWIN, IWONA SAS-GOLAK
WPŁYW SPOSOBU PRZECHOWYWANIA GRZYBNI WYBRANYCH ODMIAN PIECZARKI DWUZARODNIKOWEJ AGARICUS BISPORUS (LANGE) IMBACH NA PLONOWANIE W WARUNKACH UPRAWY TOWAROWEJ
2007 Tom 1 Zeszyt 1, 9
w języku pl 
PIOTR ZYDLIK
SADOWNICTWO NA UKRAINIE I W POLSCE – WYBRANE ASPEKTY

Znaleziono 9 rekordów
Redakcja „Nauki Przyrody Technologii” deklaruje, że wersja elektroniczna czasopisma jest wersją pierwotną

Polindex xml

DOAJ xml