Nauka Przyroda Technologie

 

Czasopismo naukowe założone przez Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu,
którego celem jest publikacja wyników badań realizowanych we wszystkich dyscyplinach nauk przyrodniczych.

Język polski English
Szybkie wyszukiwanie:

MICHAŁ BOROWIAK, ARTUR CHRZANOWSKI
INWENTARYZACJA I ANALIZA FAUNISTYCZNO-EKOLOGICZNA ZGRUPOWANIA SÓWKOWATYCH (LEPIDOPTERA, NOCTUIDAE) POLSKIEJ CZĘŚCI KARKONOSZY
Streszczenie. W pracy przedstawiono inwentaryzację zgrupowania Noctuidae na obszarze Karkonoskiego Parku Narodowego. Potwierdzono występowanie 176 gatunków, co stanowi 35% fauny krajowej tego zgrupowania. Odłowiono znacznie mniejszą liczbę gatunków niż podczas wcześniejszych badań, jednak biorąc pod uwagę mniejszy teren eksploracji badań oraz mniejszą intensywność odłowów wyniki można uznać za zadowalające. Analiza faunistyczno-ekologiczna badanego zgrupowania wykazała, że najliczniejszymi gatunkami są motyle synantropijne oraz związane troficznie w stadium larwalnym z roślinami zielnymi (dominanty). Gatunki związane z krzewami i drzewami liściastymi znalazły się w grupie subdominantów. Odnotowano niewielki udział gatunków górskich i borealno-górskich (na podstawie odłowionych gatunków – 5,68%, na podstawie odłowionych osobników zaledwie 2,43%). Charakterystyka zgrupowania wskazuje na zmiany, jakie zaszły w środowisku przyrodniczym Karkonoszy, a struktura dominacyjna - na ustabilizowane stosunki ilościowe panujące w zgrupowaniu Noctuidae. Sprawdzenie spostrzeżeń opisanych w opracowaniu wymaga przeprowadzenia badań długoterminowych. Wiele trudności sprawia porównywanie obecnych badań z badaniami prowadzonymi w innych okresach i z różną intensywnością. Tylko rozwinięcie systemu planowego monitoringu przyrodniczego może się przyczynić do pełniejszego zrozumienia procesów (zmian) zachodzących w środowisku przyrodniczym, a co ważniejsze – do odróżnienia zmian zachodzących w procesach naturalnych od zmian powstających na skutek działalności człowieka.
Słowa kluczowe: Lepidoptera, Noctuidae, inwentaryzacja, analiza faunistyczno-ekologiczna, zoogeografia, monitoring, Karkonosze
PDFPełen tekst dostępny w języku polskim w formacie Adobe Acrobat:
http://www.npt.up-poznan.net/tom1/zeszyt1/art_6.pdf

Zapis do cytowania:

MLA BOROWIAK, MICHAŁ, and ARTUR CHRZANOWSKI. "INWENTARYZACJA I ANALIZA FAUNISTYCZNO-EKOLOGICZNA ZGRUPOWANIA SÓWKOWATYCH (LEPIDOPTERA, NOCTUIDAE) POLSKIEJ CZĘŚCI KARKONOSZY." Nauka Przyr. Technol. 1.1 (2007): #6.
APA MICHAŁ BOROWIAK, ARTUR CHRZANOWSKI (2007). INWENTARYZACJA I ANALIZA FAUNISTYCZNO-EKOLOGICZNA ZGRUPOWANIA SÓWKOWATYCH (LEPIDOPTERA, NOCTUIDAE) POLSKIEJ CZĘŚCI KARKONOSZY. Nauka Przyr. Technol. 1 (1), #6
ISO 690 BOROWIAK, MICHAŁ, CHRZANOWSKI, ARTUR. INWENTARYZACJA I ANALIZA FAUNISTYCZNO-EKOLOGICZNA ZGRUPOWANIA SÓWKOWATYCH (LEPIDOPTERA, NOCTUIDAE) POLSKIEJ CZĘŚCI KARKONOSZY. Nauka Przyr. Technol., 2007, 1.1: #6.
Adres do korespondencji:
MICHAŁ BOROWIAK
Michał Borowiak
ul. Gajkowicza 15/129
03-562 Warszawa, Poland
Artur Chrzanowski
Katedra Entomologii Leśnej
Akademia Rolnicza im. Augusta Cieszkowskiego w Poznaniu
ul. Wojska Polskiego 71 C
60-625 Poznań, Poland
e-mail: m_borowiak@op.pl
Zaakceptowano do druku: 12.02.2007