Nauka Przyroda Technologie

 

Czasopismo naukowe założone przez Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu,
którego celem jest publikacja wyników badań realizowanych we wszystkich dyscyplinach nauk przyrodniczych.

Język polski English
Szybkie wyszukiwanie:

Andrzej Bereszyński, Ewa Homan
WYSTĘPOWANIE BOBRA EUROPEJSKIEGO (CASTOR FIBER LINNAEUS, 1758) W POZNANIU
Streszczenie. Bóbr europejski Castor fiber L. jest gatunkiem, który dzięki trwającej ponad 30 lat reintrodukcji łącznie ponad 1000 osobników – prowadzonej przez Katedrę Zoologii Akademii Rolniczej w Poznaniu (95% bobrów wsiedlonych w latach 1974-2006 na tereny Polski Zachodniej pochodziło z odłowów ze stanu dzikiego z Białostocczyzny, Suwalszczyzny i Mazur, a tylko około 5% z hodowli zamkniętej w Popielnie i Wiartlu) – utworzył w naturalnych ekosystemach Polski Zachodniej populację 4500 osobników i dokonał samorzutnej ekspansji na obszary zurbanizowane. Jednym z tych miast jest Poznań. Pierwsze stanowisko bobrów w Poznaniu stwierdzono w 1985 r. na starorzeczu Warty w Naramowicach. W 10 lat później (1994/95) istniało już dziewięć stanowisk, z czego osiem zasiedlało koryto rzeki Warty bądź teren przyległy, a tylko jedno stanowisko znajdowało się wówczas na jej dopływie (rzeka Cybina pod Antoninkiem). W latach 2005/06 koryto Warty zasiedlało dziewięć rodzin. Pozostałe znajdowały się na dopływach, a nawet w miejscach niemających bezpośredniego połączenia z Wartą. W 2006 r. w granicach administracyjnych Poznania znajdowało się 35 czynnych stanowisk bobra europejskiego Castor fiber L. Populacja bobra na terenie miasta nie przejawia tendencji do nadmiernego wysycenia środowiska. Wiele cieków i zbiorników wodnych, potencjalnie atrakcyjnych dla tego gatunku, nie zostało jeszcze zasiedlonych. Istnieje duże prawdopodobieństwo, że w najbliższych latach synantropizująca się populacja bobrów na terenie Poznania będzie liczebnie wzrastać. Utrzymanie populacji bobra w Poznaniu może wpłynąć pozytywnie na renaturalizację cieków wodnych miasta zdegradowanych w wyniku urbanizacji. Zmiany w środowisku wywołane działalnością bobra stwarzają optymalne warunki do bytowania innych gatunków zwierząt. Dla utrzymania populacji bobra i zapewnienia jej rozwoju ważna jest edukacja właścicieli terenów, na których osiedliły się bobry, promowanie sposobów minimalizacji wyrządzonych szkód oraz ich zapobiegania, dalszy monitoring stanowisk oraz badanie ich wpływu na środowisko.
Słowa kluczowe: bóbr europejski, Poznań, występowanie, ekologia, ochrona
PDFPełen tekst dostępny w języku polskim w formacie Adobe Acrobat:
http://www.npt.up-poznan.net/tom1/zeszyt2/art_38.pdf

Zapis do cytowania:

MLA Bereszyński, Andrzej, and Ewa Homan. "WYSTĘPOWANIE BOBRA EUROPEJSKIEGO (CASTOR FIBER LINNAEUS, 1758) W POZNANIU." Nauka Przyr. Technol. 1.2 (2007): #38.
APA Andrzej Bereszyński, Ewa Homan (2007). WYSTĘPOWANIE BOBRA EUROPEJSKIEGO (CASTOR FIBER LINNAEUS, 1758) W POZNANIU. Nauka Przyr. Technol. 1 (2), #38
ISO 690 BERESZYńSKI, Andrzej, HOMAN, Ewa. WYSTĘPOWANIE BOBRA EUROPEJSKIEGO (CASTOR FIBER LINNAEUS, 1758) W POZNANIU. Nauka Przyr. Technol., 2007, 1.2: #38.
Adres do korespondencji:
Andrzej Bereszyński
Andrzej Bereszyński
Katedra Zoologii
Akademia Rolnicza im. Augusta Cieszkowskiego
ul. Wojska Polskiego 71 C
60-625 Poznań, Poland

e-mail: whibz.kz@au.poznan.pl
Zaakceptowano do druku: 21.03.2007