Nauka Przyroda Technologie

 

Czasopismo naukowe założone przez Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu,
którego celem jest publikacja wyników badań realizowanych we wszystkich dyscyplinach nauk przyrodniczych.

Język polski English
Szybkie wyszukiwanie:

Wymogi ogólne i techniczne przygotowanie prac

MASZYNOPIS

Objętość artykułu nie powinna przekraczać 12 stron w formacie A4 (łącznie z tabelami, rysunkami i zdjęciami).

Tekst należy składać czcionką 12-punktową, z podwójną interlinią (tak by na stronie było nie więcej niż 30 wierszy), z 4-centymetrowym marginesem z lewej strony. Tabele wraz z podpisami, podpisy do rysunków oraz same rysunki należy umieszczać na OSOBNYCH kartkach, zaznaczając ołówkiem na marginesie maszynopisu miejsca, gdzie mają być wstawione.

Tabele. Tytuł tabel, jak również treść słowna i przypisy, należy podać w dwóch językach: polskim i obcym. Układ tabel musi być PIONOWY.

Rysunki, fotografie i schematy należy objąć WSPÓLNĄ numeracją. Maksymalny format rysunku to 12 × 18 cm. Podpisy do rysunków, jak również teksty na samych rysunkach, muszą być napisane w dwóch językach: polskim i obcym.

Liczby dwu-, trzy- i czterocyfrowe w tekście należy pisać łącznie (np. 5234); począwszy od liczb pięciocyfrowych stosuje się odstęp co 3 cyfry, licząc od prawej strony (np. 15 725). W liczbach dziesiętnych należy stawiać PRZECINEK, nie kropkę (np. 2,53), z wyjątkiem prac w języku angielskim.

Jednostki. Obowiązuje układ SI. Sposób zapisu – opcjonalny, np. g·dm-3 lub g/dm3 (jednak JEDNOLITY w obrębie artykułu).

WSKAZÓWKI TECHNICZNE

Do maszynopisu należy dołączyć płytę CD z treścią artykułu, zapisaną w ogólnie dostępnych edytorach. Na płycie tej powinna się znajdować tylko JEDNA (ostateczna) wersja tekstu, będąca WIERNYM odzwierciedleniem maszynopisu.

Rysunki należy dołączać w formatach programów, w których zostały stworzone, czyli w plikach źródłowych (np. jeżeli rysunek powstał w Excel-u czy Corel Draw, to należy go dołączyć w pliku tego właśnie programu).

UKŁAD ARTYKUŁU W JĘZYKU POLSKIM

 • Dział: (proszę wpisać!)

                                                                                   miejsce na:                     Rok

                                                                                                                        Tom

                                                                                                                     Zeszyt

                                                                                                                              #

 • Pełne imię(-ona) i nazwisko(-a) autora(-ów)
 • Jednostka naukowa (w pierwszym wierszu np.: Katedra..., w drugim wierszu np.: Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu) – TU BEZ ADRESU
 • TYTUŁ artykułu w języku polskim
 • TYTUŁ artykułu w języku obcym
 • Streszczenie w języku polskim 500-1000 znaków
 • Słowa kluczowe w języku polskim – maksymalnie osiem słów lub fraz
 • Tekst główny z podziałem na części: Wstęp, Materiał i metody, Wyniki, Dyskusja, Wnioski (lub Podsumowanie), ew. Podziękowanie, Literatura
 • TYTUŁ artykułu w języku obcym
 • Streszczenie w języku obcym (ang. Summary) jako tłumaczenie streszczenia polskiego 500-1000 znaków
 • Słowa kluczowe w języku obcym (ang. Key words)
 • Adres do korespondencji – Corresponding address:
  (tu podać pełne dane pocztowe: adres tradycyjny oraz elektroniczny)
 • Zaakceptowano do opublikowania – Accepted for publication:
 • Do cytowania – For citation:

(w podanym wyżej przykładzie językiem obcym jest angielski, ale może to być inny język kongresowy)

UKŁAD ARTYKUŁU W JĘZYKU OBCYM (KONGRESOWYM)

(w naszym przykładzie jest to język angielski)

 • Dział: (proszę wpisać!)

                                                                                   miejsce na:                     Rok

                                                                                                                        Tom

                                                                                                                     Zeszyt

                                                                                                                              #

 • Pełne imię(-ona) i nazwisko(-a) autora(-ów)
 • Jednostka naukowa (w pierwszym wierszu np.: Department..., w drugim wierszu np.: Poznań University of Life Sciences) – TU BEZ ADRESU
 • TYTUŁ artykułu w języku obcym
 • TYTUŁ artykułu w języku polskim
 • Streszczenie w języku obcym (ang. Summary) 500-1000 znaków
 • Słowa kluczowe w języku obcym (ang. Key words) maksymalnie osiem słów lub fraz
 • Tekst główny z podziałem na części: ang. Introduction, Material and methods, Results, Discussion, Conclusions, ew. Acknowledgements, References
 • TYTUŁ artykułu w języku polskim
 • Streszczenie w języku polskim jako tłumaczenie streszczenia w języku obcym 500-1000 znaków
 • Słowa kluczowe w języku polskim
 • Corresponding address – Adres do korespondencji:
  (tu podać pełne dane pocztowe: adres tradycyjny – w oryginalnym brzmieniu oraz adres elektroniczny)
 • Accepted for publication – Zaakceptowano do opublikowania:
 • For citation – Do cytowania:
 • UWAGA! Tytuły tabel, jak również treść słowna i przypisy, należy podać w dwóch językach: obcym i polskim. Podpisy do rysunków, jak również teksty na samych rysunkach, także należy podać w dwóch językach: obcym i polskim.

ZAWARTOŚĆ POSZCZEGÓLNYCH CZĘŚCI TEKSTU

 • Streszczenie. Przedstawienie celu pracy, stosowanych metod, uzyskanych wyników oraz oceny ich znaczenia.
 • Słowa kluczowe. Słowa lub frazy pomocne w indeksacji i wyszukiwaniu.
 • Wstęp. Krótka informacja o przedmiocie badań, uzasadnienie ich podjęcia, podanie niezbędnych danych z literatury dotyczących badań o podobnej tematyce, zwięźle sformułowany cel pracy.
 • Materiał i metody. Opis materiału będącego przedmiotem badań oraz zwarte i dokładne omówienie zastosowanych metod badawczych. Jeśli metody są powszechnie znane i stosowane, wystarczy je przytoczyć, powołując się na pozycje literatury.
 • Wyniki. Dokładny i przejrzysty opis otrzymanych wyników.
 • Dyskusja. Omówienie uzyskanych wyników na tle rezultatów dotychczasowych badań oraz ich porównanie z osiągnięciami innych badaczy.
 • Wnioski. Przejrzyste i uogólnione wywody – podane w punktach – wynikające bezpośrednio z uzyskanych wyników.
 • Literatura. Tylko pozycje autorów przywołanych w tekście pracy.

SPIS LITERATURY

Literaturę należy uporządkować ALFABETYCZNIE według nazwisk autorów lub tytułów prac zbiorowych. W spisie literatury należy podawać nazwiska WSZYSTKICH autorów cytowanej pracy. W języku angielskim wyrazy wchodzące w skład tytułów piszemy małymi literami (oprócz wyrazu pierwszego i nazw własnych).

 • Nurzyński J., 1999. Fizjologiczne...
 • Nurzyński J., Mokrzecka M., 1986. Reakcja szpinaku...
 • Nurzyński J., Uziak Z., Mokrzecka E., 1982. Wpływ formy...

O kolejności kilku prac tego samego autora(-ów) decyduje ROK wydania.

 • Kowalski J., 1990. Skrobie...
 • Kowalski J., 1995. Optymalizacja...

Kilka prac tego samego autora z tego samego roku porządkujemy alfabetycznie według tytułów i oznaczamy małymi literami: a, b, c... – po spacji.

 • Kowalski J., 2000 a. Badania nad wpływem azotu...
 • Kowalski J., 2000 b. Badania nad wpływem nawożenia...
 • Kowalski J., 2000 c. Wiązanie azotu...

Porządek zapisu pozycji książkowych: nazwisko(-a), inicjał(-y) imienia(-on), rok wydania, tytuł, wydawnictwo, miasto wydania.

 • Gajtkowski A., 2000. Technika ochrony roślin. Wyd. AR, Poznań.

Porządek zapisu prac zbiorowych: tytuł, rok wydania, formuła „Red.”, inicjał(-y)
imienia(-on) i nazwisko(-a) redaktora(-ów), wydawnictwo, miasto wydania (opisu NIGDY nie rozpoczynamy od wyrażenia: „Praca zbiorowa” lub: „Anonim”).

 • Surowce, technologia i dodatki a jakość żywności. 1999. Red. J. Czapski, W. Grajek, E. Pospiech. Wyd. AR, Poznań.

Porządek zapisu artykułu z czasopisma: nazwisko(-a), inicjał(-y) imienia(-on), rok wydania, tytuł artykułu, nazwa czasopisma, numery (rocznika oraz tomu lub zeszytu), zakres stron.

 • Giese J., 1995. Developments in beverage additives. Food Technol. 49, 9: 64-72.
 • Galiński M., Siwulski M., Sobieralski K., 1990. Zdolność kiełkowania zarodników kilku odmian pieczarki dwuzarodnikowej (Agaricus bisporus (Lange) Sing.). Rocz. AR Pozn. 217, Ogrodn. 18: 3-8.
  (217 – numer tomu, 18 – numer zeszytu w ramach serii, 3-8 – zakres stron)

Tytuły czasopism powszechnie znanych należy pisać za pomocą obowiązujących skrótów. Tytuły czasopism mniej znanych należy podać w pełnym brzmieniu.

Porządek zapisu rozdziału z książki (w tym artykułu z materiałów konferencyjnych): nazwisko(-a), inicjał(-y) imienia(-on), rok wydania, tytuł rozdziału (artykułu), formuła „W:”, tytuł książki (materiałów konferencyjnych), formuła „Red.”, inicjał(-y) imienia(-on) i nazwisko(-a) redaktora(-ów), wydawnictwo, miasto wydania, zakres stron.

 • Winnicki S., 2005. Pielęgnacja bydła. W: Hodowla bydła. Red. A. Kaczmarek. Wyd. AR, Poznań: 365-413.
 • Wójcik R., 2002. Wybrane cechy morfologiczne sosny zwyczajnej jako wskaźnik uszkodzenia drzew. W: IV Krajowe Sympozjum „Reakcje biologiczne drzew na zanieczyszczenia przemysłowe”. Poznań-Kórnik, 29.05-1.06.2001. Red. R. Siwecki. Bogucki Wyd. Nauk., Poznań: 485-491.

Opisując pracę niepublikowaną, należy podać informację o technice jej wykonania (np. maszynopis, rękopis, płyta CD), nazwę instytucji, w której pracę wykonano, i siedzibę tej instytucji.

 • Błaszkiewicz Z., 1981. Badania nad wpływem poślizgu kół ciągnika. Maszynopis. Instytut Mechanizacji Rolnictwa AR, Poznań.

Cytując pozycję złożoną do druku, ale jeszcze niewydaną, należy zamiast roku podać formułę: „w druku”.

 • Hołubowicz T., w druku. Sadownictwo. Wyd. AR, Poznań.

PRZYWOŁANIA LITERATURY W TEKŚCIE

Cytując w tekście czyjąś pracę, podajemy nazwisko jej autora, a w nawiasie – rok, np.: „Kowalski (2005) podaje, że...” lub: „zdaniem Kowalskiego (2005)...”.

Cytując pracę dwóch autorów, piszemy oba nazwiska, np.: „Nowak i Kowalski (2005)...” lub: „według Nowaka i Kowalskiego (2005)...”.

Cytując pracę trzech autorów lub większej ich liczby, piszemy nazwisko pierwszego autora oraz skrót „i in.”, np.: „Kowalski i in. (2005) podają, że...” lub: „zdaniem Kowalskiego i in. (2005)...”.

Nazwiska cytowanych w tekście autorów należy ODMIENIAĆ (język polski jest językiem fleksyjnym).

Wysyłanie prac

Prace należy przekazywać PRZEWODNICZĄCEMU (lub sekretarzowi) RADY NAUKOWEJ odpowiedniego działu tematycznego, tj:

Równocześnie z wysyłaniem pracy należy wypełnić, podpisać i przesłać faksem na numer 61 848 7808 (lub zeskanowane na adres mailowy) poniższe oświadczenie: Oświadczenie Oświadczenie o przeniesieniu praw autorskich i konflkcie interesów

Procedura recenzowania artykułów naukowych

 1. Każdy artykuł jest oceniany przez redaktora naczelnego (redaktora tematycznego) i jeśli spełnia wymogi merytoryczne oraz jest zgodny z profilem czasopisma jest kierowany do recenzji.
 2. Do oceny każdego artykułu powołuje się co najmniej dwóch niezależnych recenzentów spoza jednostki, z której wywodzi się autor artykułu.
 3. W przypadku tekstów powstałych w języku obcym co najmniej jeden z recenzentów jest afiliowany w instytucji zagranicznej innej niż narodowość autora pracy.
 4. W czasopiśmie stosowany jest model recenzji, w którym zarówno autorzy, jak i recenzenci nie znają swoich tożsamości (tzw. „double-blind review proces”).
 5. Recenzja ma formę pisemną i kończy się jednoznacznym wnioskiem co do dopuszczenia artykułu do publikacji lub jego odrzucenia.
  Stosowane są następujące oceny i procedury:
  • A – praca bardzo dobra – przyjąć.
   Praca przyjmowana jest do druku bez odsyłania jej do autora. Autor otrzymuje informację o pozytywnej recenzji.
  • B – praca dobra – przyjąć po uwzględnieniu uwag recenzenta.
   Praca przesyłana jest autorowi w celu dokonania zmian sugerowanych przez recenzenta, a następnie poprawiony egzemplarz pracy wraz z ustosunkowaniem się do uwag zawartych w recenzji zostaje ponownie przesłany przez autora do Redakcji. Redaktor Naczelny podejmuje decyzję o akceptacji pracy do druku.
  • C – Do przyjęcia po gruntownej przeróbce.
   Praca przesyłana jest autorowi w celu dokonania gruntownych zmian sugerowanych przez recenzenta, a następnie poprawiony egzemplarz pracy wraz z ustosunkowaniem się do uwag zawartych w recenzji zostaje ponownie przesłany przez autora do Redakcji. Redakcja kieruje pracę do ponownej recenzji. Autor może zostać zobowiązany do pokrycia dodatkowych kosztów recenzji poprawionej pracy.
  • D – Słaba – nie powinna być publikowana w Nauka Przyroda Technologie.
   Praca nie zostaje zakwalifikowana do publikacji i nie może być ponownie przedłożona do publikacji w Nauka Przyroda Technologie.
 6. Lista recenzentów współpracujących z Redakcją jest corocznie zamieszczana w ostatnim – czwartym numerze kwartalnika oraz na stronie internetowej po skierowaniu do druku wszystkich czterech numerów czasopisma.
 7. Przykładowy formularz recenzji w postaci pdf do pobrania - tutaj

Wskazówki dla recenzentów

W recenzji pracy badawczej oczekujemy jej oceny zarówno od strony merytorycznej jak i formalnej.

W ocenie merytorycznej uprzejmie prosimy o wyczerpujące i jednoznaczne odpowiedzi na następujące pytania oraz o propozycji ewentualnych zmian, skreśleń i/lub uzupełnień:

 • czy tytuł odpowiada treści pracy, a treść dyscyplinarnie opisanej w zakresie i celu pisma (Scope and aims),
 • czy streszczenie poprawnie, tj. wyczerpująco a zarazem krótko, prezentuje najważniejsze wyniki pracy i (przede wszystkim) oparte na nich wnioski,
 • czy wstęp właściwie prezentuje problematykę i cel badań,
 • czy zastosowano właściwe metody a materiał badawczy jest wystarczający,
 • czy wyniki zostały prawidłowo opisane, opracowane, właściwie zinterpretowane i skomentowane, bez powtarzania danych zawartych w tabelach i wykresach,
 • czy dyskusja została przedstawiona poprawnie, na tle aktualnej wiedzy w danej dziedzinie, z wykorzystaniem właściwie dobranej literatury (możliwie najnowszej),
 • czy wnioski (lub podsumowanie dyskusji) mają charakter przede wszystkim uogólniający i postulujący, są poprawnie sformułowane na podstawie uzyskanych wyników, a nie stanowią jedynie ich powtórzenia,
 • czy i w jakim stopniu praca jest oryginalna i nowatorska, czy też stanowi wartościowy przyczynek lub komunikat naukowy.

W odniesieniu do prac przeglądowych prosimy przede wszystkim o opinię czy jest ona oparta na właściwych i aktualnych danych literaturowych i obejmuje dziedzinę ważną dla specyfiki pisma.

W ocenie formalnej uprzejmie prosimy o odpowiedzi na następujące pytania:

 • czy tabele, wykresy i rysunki są czytelne, czy dane w tabelach nie powtarzają wyników ilustrowanych wykresami,
 • czy praca nie budzi zastrzeżeń pod względem objętości, poprawności językowej, sposobu cytowania literatury, zastosowanych jednostek miar, itp.

W podsumowaniu uprzejmie prosimy o sformułowanie opinii czy praca nadaje się do publikacji w piśmie NPT i jeśli tak, to:

 • bez zmian,
 • po wprowadzeniu niewielkich zmian, skreśleń i uzupełnień sugerowanych przez recenzenta w opinii,
 • po wprowadzeniu poważnych zmian (prosimy o ich sformułowanie).

Płatności

Opłatę za wydanie pracy w czasopiśmie „Nauka Przyroda Technologie” ponoszą głównie autorzy, przy czym jej wysokość jest zależna od uzyskanych dotacji. Koszt opublikowania artykułu w roku 2015 wynosi 350 zł netto.