Nauka Przyroda Technologie

 

Czasopismo naukowe założone przez Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu,
którego celem jest publikacja wyników badań realizowanych we wszystkich dyscyplinach nauk przyrodniczych.

Język polski English
Szybkie wyszukiwanie:

KOMUNIKAT

W związku z ubieganiem się o dotację finansową w ramach konkursu „Wsparcie dla czasopism naukowych” , Komitet Redakcyjny Wydawnictwa Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu zawiesza pobieranie opłat za publikowanie prac w czasopiśmie Nauka-Przyroda-Technologie. Redakcja czasopisma zobowiązuje się do nieodpłatnego publikowania nadsyłanych artykułów spełniających wymogi czasopisma do czasu rozstrzygnięcia ww. konkursu, w tym co najmniej do czasu zamknięcia 1 zeszytu 2019.

Poznań, 10.12.2018

Komitet Redakcyjny Wydawnictwa UPP

 

Wysyłanie prac

 1. Prace należy wysyłać elektronicznie na adres mailowy czasopisma: editorinchief@npt.up-poznan.net. Równocześnie z wysłaniem pracy oraz wskazaniem źródła płatności za jej opublikowanie należy wypełnić, podpisać i przesłać zeskanowane „Oświadczenie o przeniesieniu praw autorskich i braku konfliktu interesów”.
 2. Przesłanie podpisanego przez Autorów wymienionego wyżej „Oświadczenia” skutkuje brakiem możliwości dodania, usunięcia lub przegrupowania nazwisk Autorów w pracy przekazanej do recenzji.
 3. Autorzy, składając materiał do publikacji, jednoznacznie potwierdzają, że praca nie była wcześniej publikowana, nie jest poddana procesowi recenzji w innym czasopiśmie, a w przypadku akceptacji nie zostanie nigdzie opublikowana bez zgody Redakcji.
 4. Autorzy są zobowiązani do uzyskania zgody właściciela praw autorskich na wykorzystanie obrazów, których takie prawo dotyczy.
 5. Wszystkie nadesłane prace podlegają wstępnej selekcji formalnej, a następnie – po zaakceptowaniu przez Redaktora Naczelnego / Redaktora Działu – ocenie Recenzentów. Po uzyskaniu pozytywnych recenzji wszystkie materiały podlegają opracowaniu redakcyjnemu. Autor otrzymuje tekst w celu naniesienia ewentualnych poprawek. Nieodesłanie poprawionego artykułu w terminie do miesiąca od otrzymania tekstu uważa się za udzielenie przez Autora zgody na wydanie utworu w postaci przesłanej do poprawienia oraz obciążenie kosztami publikacji. Redakcja zastrzega sobie prawo do tłumaczenia na język angielski wybranych prac naukowych zaakceptowanych do publikacji.
 6. Ostateczna wersja tekstu pracy zostanie przesłana elektronicznie Autorowi korespondencyjnemu w celu korekty edytorskiej. Autor jest zobowiązany do odesłania pracy w ciągu 7 dni.
 7. Czasopismo „Nauka Przyroda Technologie” prowadzi politykę przeciwdziałania przypadkom nierzetelności w nauce: „ghostwriting” (nieujawnienie istotnego wkładu Autora w powstanie publikacji lub niewymienienie jego roli w zamieszczonych podziękowaniach) oraz „guest authorship” (autorstwo/współautorstwo publikacji, w której udział Autora jest znikomy lub w ogóle nie miał miejsca).

Płatności

Czasopismo „Nauka Przyroda Technologie" nie pobiera opłat za złożenie pracy do Redakcji. Opłatę za wydanie pracy w czasopiśmie ponoszą głównie Autorzy, przy czym jej wysokość jest zależna od uzyskanych dotacji. Koszt opublikowania artykułu w roku 2018 wynosi 400 zł + VAT (492 zł – 120 €).

Układ artykułu

 • Nagłówek (jedynie na pierwszej stronie)
  • Dział (uzupełnić)
  • Rok
  • Tom
  • Zeszyt
  • #
  • DOI
 • Pełne imiona i nazwiska wszystkich Autorów
 • Afiliacje Autorów:
  • w pierwszym wierszu jednostka naukowa (katedra, instytut)
  • w drugim wierszu nazwa uniwersytetu, akademii naukowej, zakładu pracy – bez danych adresowych
 • Tytuł artykułu w języku polskim
 • Tytuł artykułu w języku angielskim
 • Abstrakt w języku polskim
  Należy pamiętać, że streszczenie jest często publikowane samodzielnie, bez prezentacji całego tekstu artykułu (np. we wszelkich bazach indeksujących), powinno więc ujmować całość artykułu, a nie tylko streszczenie wyników. Nie powinno zawierać odnośników do cytowanych prac.
  Artykuły przeglądowe mogą posiadać klasyczne streszczenie.
  Abstrakt powinien zawierać 200-300 wyrazów i mieć następującą strukturę, podzieloną na:
  • Wstęp (dlaczego rozpoczęto badania, jaki to rodzaj badań, jaki jest cel prezentowanego artykułu)
  • Materiał i metody
  • Wyniki (główna część artykułu)
  • Wnioski (jakie jest znaczenie wyników i jaki ma to wpływ na kierunki przyszłych badań)
 • Słowa kluczowe w języku polskim – maksymalnie osiem słów lub fraz pomocnych w indeksacji oraz wyszukiwaniu
 • Na dole pierwszej strony artykułu, w notce, należy zamieścić informację o źródle finansowania badań
 • Tekst główny z podziałem na części: Wstęp, Materiał i metody, Wyniki, Dyskusja, Wnioski (lub Podsumowanie), ew. Podziękowanie
 • Literatura
  Należy się upewnić, czy wszystkie odniesienia cytowane w tekście artykułu znajdują się w spisie literatury i odwrotnie, czy wszystkie pozycje ze spisu literatury są cytowane w tekście.
  Wszystkie pozycje literatury powinny zawierać numer DOI (digital object identifier) – jeśli został nadany, w następującym formacie: http://dx.doi.org/10.17306/J.NPT.2016.2.16
  Prace oryginalne powinny zawierać nie więcej niż 30 pozycji literaturowych.
  Prace przeglądowe  powinny zawierać nie więcej niż 60 pozycji literaturowych.
 • Tytuł artykułu w języku angielskim
 • Abstract – streszczenie w języku angielskim (jako tłumaczenie streszczenia polskiego)
 • Keywords – słowa kluczowe w języku angielskim
 • Adres do korespondencji – Corresponding address:
  Podać pełne dane pocztowe: adres tradycyjny oraz elektroniczny
 • Zaakceptowano do opublikowania – Accepted for publication:
  (pozostawić miejsce na wpisanie)
 • Do cytowania For citation:
  (pozostawić miejsce na wpisanie)

 

Wymogi ogólne i techniczne przygotowania prac

Maszynopis

 1. Objętość artykułu nie powinna przekraczać 12 stron w formacie A4 (łącznie z tabelami, rysunkami oraz zdjęciami).
 2. Tekst należy składać czcionką 12-punktową (Times New Roman), z podwójną interlinią (tak by na stronie było nie więcej niż 30 wierszy), z 4-centymetrowym marginesem z lewej strony, w formacie dokumentu Word. Podpisy do tabel i rysunków (12-punktowy Times New Roman) należy umieszczać na końcu pracy. Rysunki należy umieszczać w OSOBNYCH plikach.
 3. Tabele. Układ tabel musi być PIONOWY. Tabele nie powinny powielać wyników prezentowanych na wykresach lub rysunkach i zawierać tylko istotne dane z odpowiednimi wartościami statystycznymi. Tekst zawarty w tabeli należy składać czcionką 12-punktową, a legendę do tabel czcionką 8-9-punktową (Times New Roman). Tabele powinny być numerowane względem kolejności w tekście i umieszczone na końcu pracy.
 4. Rysunki, fotografie i schematy należy objąć WSPÓLNĄ numeracją. Maksymalny format rysunku to 12 × 18 cm. Rysunki należy dołączać w formatach programów, w których zostały stworzone, czyli w plikach źródłowych (np. jeżeli rysunek powstał w Excel-u czy Corel Draw, to należy go dołączyć w pliku tego właśnie programu). Nie wolno zamieszczać rysunków w postaci map bitowych!
 5. Liczby dwu-, trzy- i czterocyfrowe w tekście należy pisać łącznie (np. 5234); począwszy od liczb pięciocyfrowych stosuje się odstęp co trzy cyfry, licząc od prawej strony (np. 15 725). W liczbach dziesiętnych należy stawiać PRZECINEK, nie kropkę (np. 2,53), z wyjątkiem prac w języku angielskim.
 6. Jednostki. Obowiązuje układ SI. Sposób zapisu – opcjonalny, np. g·dm-3 lub g/dm3 (jednak JEDNOLITY w obrębie artykułu).

Literatura

Obowiązuje zapis w stylu bibliograficznym APA (American Psychological Association).

Literaturę należy uporządkować ALFABETYCZNIE według nazwisk autorów lub nazwisk redaktorów prac zbiorowych.

 O kolejności kilku prac tego samego autora decyduje ROK wydania.

 O kolejności kilku prac tego samego autora z tego samego roku decyduje kolejność ALFABETYCZNA TYTUŁÓW (po roku dodajemy – bez spacji – małe litery: a, b, c…).

 • Desai, J. D., Banat, I. (1997a). Microbial production of surf nuts and their antioxidant activity. Microbiol. Mol. Biol. Rev., 62, 3, 58-67.
 • Desai, J. D., Banat, I. (1997b). Microbial production of surf nuts and their commercial potential. Microbiol. Mol. Biol. Rev., 61, 1, 47-64.

W spisie literatury należy podawać nazwiska WSZYSTKICH autorów (redaktorów) cytowanej pracy.

W języku angielskim wyrazy wchodzące w skład tytułów piszemy małymi literami (oprócz wyrazu pierwszego oraz nazw własnych).

Tytuły czasopism powszechnie znanych należy pisać za pomocą obowiązujących skrótów. Tytuły czasopism mniej znanych należy podać w pełnym brzmieniu.

Porządek zapisu pozycji książkowych: nazwisko(-a), inicjał(-y) imienia(-on), rok wydania, tytuł,  miasto wydania, wydawnictwo.

 • Gajtkowski, A. (2000). Technika ochrony roślin. Poznań: Wyd. AR.
 • Brisson, G. J. (1982). Lipid in human nutrition. Lancaster: MTP Press.

Porządek zapisu pozycji książkowych – prac zbiorowych (pod redakcją): nazwisko(-a), inicjał(-y) imienia(-on), słowo „red.”, rok wydania, tytuł, miasto wydania, wydawnictwo (opisu NIGDY nie rozpoczynamy od wyrażenia: „Praca zbiorowa” lub: „Anonim”).

 • Czapski, J., Grajek, W., Pospiech, E. (red.). (1999). Surowce, technologia i dodatki a jakość żywności. Poznań: Wyd. AR.

Porządek zapisu rozdziału z książki (w tym artykułu z materiałów konferencyjnych): nazwisko(-a), inicjał(-y) imienia(-on), rok wydania, tytuł rozdziału (artykułu), słowo „W”, inicjał(-y) imienia(-on) i nazwisko(-a) redaktora(-ów), słowo „red.”, tytuł książki (materiałów konferencyjnych), zakres stron, miasto wydania, wydawnictwo.

 • Winnicki, S. (2005). Pielęgnacja bydła. W: A. Kaczmarek (red.), Hodowla bydła (s. 365-413). Poznań: Wyd. AR.
 • Wójcik, R. (2002). Wybrane cechy morfologiczne sosny zwyczajnej jako wskaźnik uszkodzenia drzew. W: R. Siwecki (red.), IV Krajowe Sympozjum „Reakcje biologiczne drzew na zanieczyszczenia przemysłowe”. Poznań-Kórnik, 29.05-1.06.2001 (s. 485-491). Poznań: Bogucki Wyd. Nauk.

Porządek zapisu artykułu z czasopisma: nazwisko(-a), inicjał(-y) imienia(-on), rok wydania, tytuł artykułu, nazwa czasopisma, numery (rocznika oraz tomu lub zeszytu), zakres stron.

 • Giese, J. (1995). Developments in beverage additives. Food Technol., 49, 9, 64-72.
 • Galiński, M.,  Siwulski, M.,  Sobieralski, K. (1990). Zdolność kiełkowania zarodników kilku odmian pieczarki dwuzarodnikowej (Agaricus bisporus (Lange) Sing.). Rocz. AR Pozn., 217, Ogrodn., 18, 3-8.
  (217 – numer tomu, 18 – numer zeszytu w ramach serii, 3-8 – zakres stron)

Opisując pracę niepublikowaną, należy podać informację o technice jej wykonania (np. maszynopis, rękopis, płyta CD), nazwę instytucji, w której pracę wykonano, i siedzibę tej instytucji.

 • Błaszkiewicz, Z. (1981). Badania nad wpływem poślizgu kół ciągnika. Maszynopis. Poznań: Instytut Mechanizacji Rolnictwa AR.

Cytując pozycję złożoną do druku, ale jeszcze niewydaną, należy zamiast roku podać formułę: „w druku”.

 • Hołubowicz, T. (w druku). Sadownictwo. Poznań: Wyd. AR.

Przykład zapisu patentu i zgłoszenia patentowego:

 • Bartkowiak, A. (2013). Sposób wytwarzania prozdrowotnego produktu spożywczego. Polska. Patent PL 405572. Warszawa: Urząd Patentowy.
 • Bartkowiak, A., Balejko, J., Lisiecki, S., Chojnacka, M. (2013). Coatings for cellulosic material and methods of preparing and applying thereof. US. Patent application US 2013/0236722.
 • Bartkowiak, A., Ternovoy, G. (2012). Sposób wytwarzania sorbentu skrobiowego. EPO. Zgłoszenie patentowe  EP12461563.
 • Tamuri, M., Kanno, M., Ishii, Y. (1981). Heat and acid-stable alpha-amylase enzymes and processes for producing the same. US. Patent US 4,284,722.

 

Cytowania literatury w tekście

Cytując w tekście czyjąś pracę, podajemy nazwisko jej autora, a w nawiasie – rok, np.: „Kowalski (2005) podaje, że...” lub: „zdaniem Kowalskiego (2005)...”.

Cytując pracę dwóch autorów, piszemy oba nazwiska, np.: „Nowak i Kowalski (2005)...” lub: „według Nowaka i Kowalskiego (2005)...”.

Cytując pracę trzech autorów lub większej ich liczby, piszemy nazwisko pierwszego autora oraz skrót „i in.”, np.: „Kowalski i in. (2005) podają, że...” lub: „zdaniem Kowalskiego i in. (2005)...”.

Nazwiska cytowanych w tekście autorów należy ODMIENIAĆ (język polski jest językiem fleksyjnym).

Cytując kilka prac w nawiasie, porządkujemy je według kolejności ALFABETYCZNEJ autorów (nie chronologicznej), oddzielając średnikiem, z kolei za nazwiskiem autora, a przed rokiem stawiamy przecinek.

 • (Agaciński, 2013; Dawidowski, 1999, 2000a, 2000b; Karwowski, 1983).

Procedura recenzowania artykułów

 1. Każdy artykuł jest oceniany przez Redaktora Naczelnego i/lub Redaktora Działu i jeśli spełnia wymogi merytoryczne oraz jest zgodny z profilem czasopisma, jest kierowany do recenzji.
 2. Do oceny każdego artykułu powołuje się co najmniej dwóch niezależnych Recenzentów spoza jednostki, z której wywodzi się Autor artykułu.
 3. W czasopiśmie stosowany jest model recenzji, w którym ani Autorzy, ani Recenzenci nie znają swoich tożsamości (tzw. double-blind review process).
 4. Recenzja powinna się kończyć jednoznacznym wnioskiem o dopuszczenie artykułu do publikacji lub jego odrzucenie.
  Stosowane są następujące oceny i procedury:
  • A – praca bardzo dobra – przyjąć.
   Praca przyjmowana jest do publikacji bez odsyłania Autorowi. Autor otrzymuje informację o pozytywnej recenzji.
  • B – praca dobra – przyjąć po uwzględnieniu uwag Recenzenta.
   Praca odsyłana jest Autorowi w celu dokonania zmian sugerowanych przez Recenzenta. Następnie poprawiony egzemplarz wraz z ustosunkowaniem się Autora do uwag zawartych w recenzji zostaje zwrócony Redakcji. Redaktor Naczelny akceptuje pracę.
  • C – praca do przyjęcia po gruntownej przeróbce.
   Praca odsyłana jest Autorowi w celu dokonania gruntownych zmian sugerowanych przez Recenzenta. Następnie poprawiony egzemplarz wraz z ustosunkowaniem się Autora do uwag zawartych w recenzji zostaje zwrócony Redakcji. Redakcja kieruje pracę do ponownej recenzji. Autor może zostać zobowiązany do pokrycia jej kosztów.  
  • D – praca słaba – nie powinna być publikowana.
   Praca zostaje odrzucona i nie może być ponownie przedłożona do publikacji.
 5. Lista Recenzentów współpracujących z Redakcją jest corocznie zamieszczana w ostatnim – czwartym numerze kwartalnika.
 6. Przykładowy formularz recenzji w postaci pdf do pobrania – tutaj.

Wskazówki dla Recenzentów

W recenzji pracy badawczej oczekujemy jej oceny zarówno od strony merytorycznej, jak i formalnej.

W ocenie merytorycznej prosimy o propozycję ewentualnych zmian, skreśleń lub uzupełnień oraz o wyczerpujące i jednoznaczne odpowiedzi na następujące pytania:

 • czy tytuł pracy odpowiada jej treści, a treść – danemu Działowi czasopisma?
 • czy streszczenie poprawnie, tj. wyczerpująco, a zarazem krótko prezentuje treść pracy?
 • czy wstęp właściwie prezentuje problematykę i cel badań?
 • czy zastosowano właściwe metody, a materiał badawczy jest wystarczający?
 • czy wyniki zostały prawidłowo opisane, opracowane, zinterpretowane i skomentowane, bez powtarzania danych zawartych w tabelach i na rysunkach?
 • czy dyskusja została przedstawiona poprawnie na tle aktualnej wiedzy w danej dziedzinie, z wykorzystaniem właściwie dobranej literatury (możliwie najnowszej)?
 • czy wnioski (lub podsumowanie dyskusji) mają charakter uogólniający i postulujący, są poprawnie sformułowane na podstawie uzyskanych wyników, a nie stanowią jedynie ich powtórzenia?
 • czy i w jakim stopniu praca jest oryginalna i nowatorska albo czy stanowi wartościowy przyczynek lub komunikat naukowy?

W odniesieniu do prac przeglądowych prosimy o opinię, czy są one oparte na właściwych i aktualnych danych literaturowych oraz czy obejmują dziedzinę wchodzącą w zakres tematyczny czasopisma.

W ocenie formalnej prosimy o odpowiedzi na następujące pytania:

 • czy tabele i rysunki są czytelne oraz czy dane w tabelach nie powtarzają wyników ilustrowanych rysunkami?
 • czy praca nie budzi zastrzeżeń pod względem objętości, poprawności językowej, sposobu cytowania literatury, zastosowanych jednostek miar itp.?

W podsumowaniu prosimy o sformułowanie opinii, czy praca nadaje się do publikacji w czasopiśmie „Nauka Przyroda Technologie”, a jeśli tak, to czy:

 • bez zmian?
 • po wprowadzeniu niewielkich zmian, skreśleń i uzupełnień?
 • po wprowadzeniu poważnych zmian (prosimy o ich wskazanie)?