Nauka Przyroda Technologie

 

Czasopismo naukowe założone przez Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu,
którego celem jest publikacja wyników badań realizowanych we wszystkich dyscyplinach nauk przyrodniczych.

Język polski English
Szybkie wyszukiwanie:

Cel i zakres

W serii Rolnictwo prezentowane są prace związane z problematyką szeroko pojętych nauk agronomicznych. Ich tematyka dotyczy między innymi takich zagadnień, jak:

 • Systemy uprawy roślin;
 • Biologia i zwalczanie chwastów;
 • Poznanie struktury i ekspresji genów roślinnych;
 • Zastosowanie analizy DNA w diagnostyce molekularnej;
 • Optymalizacja wykorzystania składników mineralnych przez rośliny;
 • Podstawy nawożenia roślin uprawnych;
 • Analiza i modyfikacja genomów roślin uprawnych;
 • Ocena parametrów fizycznych i chemicznych gleb mineralnych i organicznych;
 • Geneza i klasyfikacja gleb uprawnych i antropogenicznych;
 • Określanie zdolności darniotwórczej gatunków i odmian traw w zakładaniu trawników i powierzchni darniowych;
 • Sukcesja roślinna użytków zielonych;
 • Poznanie funkcji ekologicznej zbiorowisk trawiastych;
 • Ocena liczebności i aktywności drobnoustrojów w różnych środowiskach;
 • Zależności pomiędzy chemicznymi i biologicznymi wskaźnikami zanieczyszczenia gleb;
 • Teoria modeli liniowych i teoria eksperymentu;
 • Nowoczesne technologie eksploatacji maszyn w produkcji roślinnej i zwierzęcej;
 • Wykorzystanie informatyki w rolnictwie;
 • Modelowanie procesów rolniczych z wykorzystaniem sieci neuronowych.

Oryginalne recenzowane publikacje naukowe opublikowane w czasopiśmie NPT, seria Leśnictwo dotyczą wszystkich aspektów leśnictwa. Leśne czasopismo naukowe skierowane jest do naukowców, administratorów i decydentów z zakresu leśnictwa, ochrony środowiska, ekologii i zarządzania zasobami.

Obszar ten obejmuje zarówno badania podstawowe jak i stosowane, z włączeniem wszystkich zagadnień dotyczących nauk leśnych i ich wzajemnych powiązań. Wszystkie te problemy powinny dotyczyć tematów związanych z leśnymi specjalnościami:

 • botanika leśna,
 • ekologia lasu,
 • ekonomika leśnictwa,
 • inżynieria leśną,
 • entomologia leśną,
 • inwentaryzacja lasu,
 • zarządzanie,
 • dendrometria,
 • monitoring lasu i środowiska,
 • fitopatologia leśna,
 • urządzanie lasu,
 • ochrona lasu,
 • typologia leśna,
 • użytkowanie lasu,
 • technika leśna,
 • systemy informacji przestrzennej,
 • geomatyka,
 • łowiectwo,
 • ochrona przyrody,
 • fotogrametria,
 • rekreacyjne zagospodarowanie lasu,
 • hodowla lasu,
 • gospodarka wodna w lasach.

 

Dział “Nauki o Zwierzętach” publikuje oryginalne rozprawy naukowe i artykuły przeglądowe z zakresu wszystkich działów nauk o zwierzętach. Publikowane są głównie prace badawcze prowadzone na bydle mięsnym i mlecznym, trzodzie chlewnej, koniach, kozach, owcach i drobiu. Niemniej zamieszczane są także wyniki badań z zakresu hodowli i biologii innych gatunków zwierząt domowych i nieudomowionych, w tym prowadzonych na rybach i zwierzętach laboratoryjnych.

Dział „Nauki o Zwierzętach” obejmuje następujące grupy tematyczne:

 • hodowla i genetyka zwierząt;
 • biologia, fizjologia i rozród zwierząt;
 • behawior i dobrostan zwierząt
 • żywienie zwierząt i paszoznawstwo;
 • środowisko, zoohigiena i technologia produkcji zwierzęcej;
 • ekonomika i organizacja produkcji zwierzęcej;
 • jakość i bezpieczeństwo produktów pochodzenia zwierzęcego.

 

Oryginalne rozprawy naukowe publikowane w serii Technologia drewna obejmują swoim zakresem szeroko pojętą naukę o drewnie od problematyki surowcowej, poprzez zagadnienia technologiczno-techniczne mechanicznego i chemicznego przerobu drewna i jego ochrony, aż do projektowania i konstrukcji mebli i wyrobów z drewna.

Obszar podejmowanej tematyki dotyczy między innymi takich zagadnień jak:

 • Fizyczne, mechaniczne i chemiczne właściwości drewna i tworzyw drzewnych,
 • Maszynowa obróbka drewna i tworzyw drzewnych,
 • Technologia wytwarzania celulozy i papieru,
 • Ochrona i modyfikacja drewna,
 • Procesy mechanicznego przerobu drewna,
 • Suszenie i hydrotermiczna obróbka drewna,
 • Kleje i klejenie drewna,
 • Projektowanie mebli,
 • Konstrukcja mebli i wyrobów z drewna,
 • Uszlachetnianie powierzchni drewna i tworzyw drzewnych
 • Ergonomia i ochrona pracy w drzewnictwie

 

Celem czasopisma jest upowszechnianie najnowszych wyników badań naukowych (prac oryginalnych) z zakresu teoretycznych  i praktycznych  aspektów ogrodnictwa i architektury krajobrazu.

Zagadnienia:

 • Reakcja roślin na wpływ czynników biotycznych i abiotycznych.
 • Agrotechnika upraw ogrodniczych ich wpływ na ilość i jakość plonu.
 • Prace inwentaryzacyjne obiektów architektury krajobrazu wraz z obiektami zabytkowymi.
 • Ocena szaty roślinnej obiektów architektury.

Recenzowane publikacje naukowe zgłaszane do czasopisma Nauka Przyroda Technologie, sekcja Nauki o Żywności i Żywieniu obejmują wszystkie aspekty badań podstawowych i aplikacyjnych oraz prac przeglądowych w tematyce nauk o żywności i dietetyki. Praca skierowana do recenzji powinna obejmować tematykę produkcji żywności oraz dobrostanu konsumenta:

 • technologia i przetwórstwo żywności - aspekty chemiczne, biotechnologiczne i mikrobiologiczne
 • innowacje w przetwórstwie żywności oraz wpływ na wartość odżywczą i skład wyrobu finalnego
 • chemia żywności: analizy składu oraz interakcji pomiędzy elementami matrycy żywnościowej
 • składniki bioaktywne w żywności – wpływ procesów przetwórczych oraz warunków  przechowywania na stabilność i aktywność biologiczną składników żywności i ich metabolitów
 • żywność funkcjonalna i środki specjalnego przeznaczenia żywieniowego
 • projektowanie żywności
 • dodatki do żywności
 • jakość i bezpieczeństwo żywności
 • analiza sensoryczna żywności
 • preferencje konsumenckie żywności tradycyjnej i środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego
 • żywienie człowieka i dietetyka – jadłospis i ocena stanu odżywienia
 • wartość odżywcza i wpływ na zdrowie składników żywności
 • testy kliniczne żywnosci
 • oraz inne tematy pokrewne związane z tematyką żywności, jej składnikami, przetwórstwem oraz żywieniem człowieka.

W serii Melioracje i Inżynieria  Środowisk” prezentowane są  prace twórcze obejmujące badania laboratoryjne, terenowe, modelowe i inne, pozwalające kształtować  i chronić środowisko przyrodnicze metodami technicznymi.  Publikujemy oryginalne, recenzowane prace zawierające wyniki badań  zarówno krótko, jak i długo terminowych, które mają istotny wkład w rozwój  takich dyscyplin naukowych, jak: ochrona i kształtowanie środowiska oraz inżynieria środowiska, ze szczególnym  uwzględnieniem terenów niezurbanizowanych oraz ich zagospodarowaniem przestrzennym. 

W  czasopiśmie  (NPT) seria Melioracje i Inżynieria Środowiska publikowane są prace z zakresu: 

 • Kształtowania i ochrony środowiska glebowego, wodnego i powietrza,
 • Gospodarki wodnej,
 • Inżynierii środowiska,
 • Ekologii,
 • Rekultywacji terenów zdegradowanych i zdewastowanych,
 • Wymiany masy i energii pomiędzy glebą a atmosferą,
 • Zagospodarowania terenów niezurbanizowanych,
 • Melioracji wodnych,
 • Modelowania procesów zachodzących w środowisku przyrodniczym,
 • Zmian klimatycznych,
 • Odnawialnych źródeł energii.