Nauka Przyroda Technologie

 

Czasopismo naukowe założone przez Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu,
którego celem jest publikacja wyników badań realizowanych we wszystkich dyscyplinach nauk przyrodniczych.

Język polski English
Szybkie wyszukiwanie:

Zakres merytoryczny czasopisma  „Nauka Przyroda Technologie” obejmuje problematykę szeroko pojętych nauk rolniczych.

 

ROLNICTWO I BIOINŻYNIERIA

 • Systemy uprawy roślin, optymalizacja wykorzystania składników mineralnych przez rośliny, ocena parametrów fizycznych oraz chemicznych gleb mineralnych i organicznych, klasyfikacja gleb uprawnych i antropogenicznych.
 • Struktura i ekspresja genów roślinnych, analiza i modyfikacja genomów roślin uprawnych.
 • Określanie zdolności darniotwórczej traw w zakładanych trawnikach i powierzchniach darniowych, sukcesja roślinna użytków zielonych.
 • Zależności pomiędzy chemicznymi a biologicznymi wskaźnikami zanieczyszczenia gleb.
 • Wykorzystanie informatyki w rolnictwie, modelowanie procesów rolniczych z wykorzystaniem sztucznych sieci neuronowych.

 

LEŚNICTWO

 • Botanika, entomologia, dendrometria, fitopatologia i typologia leśna.
 • Inżynieria i technika leśna.
 • Ekologia, inwentaryzacja, urządzanie, ochrona, użytkowanie, rekreacyjne zagospodarowanie oraz hodowla lasu.
 • Ekonomika leśnictwa, zarządzanie, monitoring lasu i środowiska.
 • Systemy informacji przestrzennej, geomatyka, łowiectwo, fotogrametria, ochrona przyrody oraz gospodarka wodna w lasach.

 

MEDYCYNA WETERYNARYJNA I NAUKI O ZWIERZĘTACH

 • Hodowla i genetyka zwierząt, biologia, behawior i dobrostan zwierząt.
 • Naukowe i technologiczne aspekty nauk weterynaryjnych – anatomia, fizjologia, farmakologia, mikrobiologia, patologia, parazytologia, choroby zakaźne.
 • Żywienie zwierząt i paszoznawstwo, technologia produkcji zwierzęcej.
 • Ekonomika i organizacja produkcji zwierzęcej.
 • Jakość i bezpieczeństwo produktów pochodzenia zwierzęcego.

 

TECHNOLOGIA DREWNA

 • Nauka o drewnie – anatomia, patologia, fizyczne, mechaniczne i chemiczne właściwości drewna oraz tworzyw drzewnych, ich ochrona i konserwacja.
 • Technologia mechanicznego i chemicznego przerobu drewna – pierwiastkowy i wtórny przerób drewna, maszynowa obróbka drewna i tworzyw drzewnych, technologia wytwarzania celulozy i papieru.
 • Technologia tworzyw drzewnych i biotworzyw.
 • Uszlachetnianie powierzchni drewna i tworzyw drzewnych.
 • Projektowanie i konstrukcja mebli i wyrobów z drewna.

 

OGRODNICTWO I ARCHITEKTURA KRAJOBRAZU

 • Teoretyczne i praktyczne  aspekty ogrodnictwa i architektury krajobrazu.
 • Reakcja roślin na czynniki biotyczne i abiotyczne.
 • Agrotechnika upraw ogrodniczych i jej wpływ na ilość i jakość plonu.
 • Prace inwentaryzacyjne obiektów architektury krajobrazu wraz z obiektami zabytkowymi, ochrona dziedzictwa kulturowego ze szczególnym uwzględnieniem roli roślin w miejscach chronionych.
 • Ocena szaty roślinnej obiektów architektury.

 

NAUKI O ŻYWNOŚCI I ŻYWIENIU

 • Technologia i przetwórstwo żywności – aspekty chemiczne, biotechnologiczne, mikrobiologiczne, sensoryczne, jakość oraz bezpieczeństwo żywności.
 • Innowacje w przetwórstwie żywności, ich wpływ na wartość odżywczą i skład wyrobu finalnego.
 • Składniki bioaktywne w żywności – wpływ procesów przetwórczych oraz warunków  przechowywania na stabilność, aktywność biologiczną i właściwości prozdrowotne składników żywności i ich metabolitów.
 • Rozwój rynku żywności funkcjonalnej i środków specjalnego przeznaczenia żywieniowego.
 • Preferencje konsumenckie dotyczące żywności tradycyjnej i środków specjalnego przeznaczenia żywieniowego.

 

INŻYNIERIA ŚRODOWISKA I GOSPODARKA PRZESTRZENNA

 • Ochrona i kształtowanie środowiska, inżynieria środowiska ze szczególnym  uwzględnieniem terenów niezurbanizowanych oraz ich zagospodarowanie przestrzenne.
 • Gospodarka wodna, melioracje wodne, ekologia i rekultywacja terenów zdegradowanych oraz zdewastowanych.
 • Wymiana masy i energii pomiędzy glebą a atmosferą.
 • Modelowanie procesów zachodzących w środowisku przyrodniczym.
 • Zmiany klimatyczne i odnawialne źródła energii.