Nauka Przyroda Technologie

Science Nature Technologies

Scientific journal presents original papers and articles relevant to all aspects of agricultural sciences.

Język polski English
Quick search:

2018 volume 12 issue 2, 207-219 http://dx.doi.org/10.17306/J.NPT.00243
Przemysław Frankowski, Janina Zbierska, Ryszard Staniszewski, Dariusz Kayzer
Impact of water reservoirs in Nienawiszcz on improve of the visual values of landscape
Summary.

Wstęp. Wody powierzchniowe należą do komponentów środowiska, które w znacznym stopniu zwiększają atrakcyjność krajobrazu. Z tego powodu uwzględnia się je w większości metod jego oceny. W wyniku procesów naturalnych oraz długotrwałej intensyfikacji rolnictwa i zagospodarowania terenu wiele zbiorników uległo degradacji albo nawet zanikło. Z uwagi na wzrost znaczenia ochrony walorów przyrodniczych w krajobrazie rolniczym wskazana jest ich rewitalizacja przez odtwarzanie lub budowę małych zbiorników wodnych.

Materiał i metody. W pracy przedstawiono ocenę wpływu odtworzonych zbiorników wodnych oraz wprowadzonych zadrzewień na walory wizualne krajobrazu rolniczego. Obiektem badań był obszar nieruchomości położonej w okolicy wsi Nienawiszcz (gmina Rogoźno w Wielkopolsce), na którym w latach 1999–2012 inwestor wybudował trzy zbiorniki wodne oraz zrealizował działania wzbogacające krajobraz. Ocenę wizualną krajobrazu wykonano w 2014 roku metodą krzywej wrażeń Wejcherta, zaadaptowaną do krajobrazu niezurbanizowanego.

Wyniki. Przeprowadzone badania wykazały, że na analizowanym obszarze krajobraz jest zróżnicowany i atrakcyjny wizualnie. Odtworzenie zbiorników wodnych w Nienawiszczu dodatkowo wpłynęło na urozmaicenie krajobrazu rolniczego oraz podwyższenie jego oceny wizualnej zarówno w porze letniej, jak i zimowej.

Wnioski. Odbudowa zbiorników wodnych oraz szerokie działania krajobrazowe wpłynęły na zwiększenie atrakcyjności krajobrazu rolniczego, zwłaszcza pod kątem rekreacji i turystyki.

Key words: odbudowa jeziora, krajobraz rolniczy, ocena wizualna
PDFFull text available in Polish in Adobe Acrobat format:
http://www.npt.up-poznan.net/tom12/zeszyt2/art_18.pdf

http://dx.doi.org/10.17306/J.NPT.00243

For citation:

MLA Frankowski, Przemysław, et al. "Wpływ zbiorników wodnych w Nienawiszczu na poprawę wizualnych walorów krajobrazu." Nauka Przyr. Technol. 12.2 (2018): 207-219. http://dx.doi.org/10.17306/J.NPT.00243
APA Przemysław Frankowski1, Janina Zbierska2, Ryszard Staniszewski2, Dariusz Kayzer3 (2018). Wpływ zbiorników wodnych w Nienawiszczu na poprawę wizualnych walorów krajobrazu. Nauka Przyr. Technol. 12 (2), 207-219 http://dx.doi.org/10.17306/J.NPT.00243
ISO 690 FRANKOWSKI, Przemysław, et al. Wpływ zbiorników wodnych w Nienawiszczu na poprawę wizualnych walorów krajobrazu. Nauka Przyr. Technol., 2018, 12.2: 207-219. http://dx.doi.org/10.17306/J.NPT.00243
Corresponding address:
Przemysław Frankowski
Katedra Ekologii i Ochrony Środowiska
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
ul. Piątkowska 94C
60-649 Poznań
e-mail: jzbier@up.poznan.pl
Accepted for print: 30.11.-0001