Nauka Przyroda Technologie

 

Czasopismo naukowe założone przez Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu,
którego celem jest publikacja wyników badań realizowanych we wszystkich dyscyplinach nauk przyrodniczych.

Język polski English
Szybkie wyszukiwanie:

2015 tom 9 zeszyt 4, #46 DOI: 10.17306/J.NPT.2015.4.46
Marcin Krzysztof Dyderski, Dorota Wrońska-Pilarek
Szata roślinna nowo powstałych użytków ekologicznych „Dębina I” oraz „Dębina II” w Poznaniu
Streszczenie.

Praca prezentuje wyniki badań nad szatą roślinną nowo utworzonych użytków ekologicznych „Dębina I” i „Dębina II”, o łącznej powierzchni 84,63 ha. Badane użytki ekologiczne są położone w południowej części Poznania, na terasie zalewowej doliny Warty. Ich flora liczy 371 gatunków roślin naczyniowych, w tym 76,3% gatunków rodzimych. Stwierdzono występowanie dwóch gatunków chronionych, 19 gatunków w Poznaniu bezpośrednio zagrożonych wymarciem lub na nie narażonych, a także 26 gatunków wskaźnikowych starych lasów. Liczne są gatunki obce, a wśród nich kenofity (15,9% flory obiektu). W tej grupie jest 21 gatunków niezadomowionych i 38 zadomowionych, z czego 18 to gatunki inwazyjne. Roślinność tworzy 31 zbiorowisk, w tym 27 zespołów roślinnych z sześciu klas fitosocjologicznych. Najczęściej, według rosnącej odległości od brzegu rzeki, występują: Salicetum albae, Populetum albae, Querco--Ulmetum minoris i Galio sylvatici-Carpinetum. Ta sekwencja zespołów roślinnych zdeterminowana jest przez gradient sukcesyjny doliny rzecznej. Zarówno flora, jak i roślinność podlegają silnej presji człowieka, która przejawia się m.in. zmniejszaniem się liczby spontaneofitów, rosnącą liczbą i częstością występowania gatunków obcych, a także postępującymi procesami degeneracyjnymi roślinności. Mimo to badany obiekt ma dużą wartość przyrodniczą, głównie z powodu występowania lasów łęgowych, rzadkich w całej dolinie Warty w Poznaniu.

Słowa kluczowe: rośliny naczyniowe, roślinność, Poznań, degeneracja, regeneracja, ekosystemy dolin rzecznych
PDFPełen tekst dostępny w języku polskim w formacie Adobe Acrobat:
http://www.npt.up-poznan.net/tom9/zeszyt4/art_46.pdf

DOI: 10.17306/J.NPT.2015.4.46

Zapis do cytowania:

MLA Dyderski, Marcin Krzysztof, and Dorota Wrońska-Pilarek. "Szata roślinna nowo powstałych użytków ekologicznych „Dębina I” oraz „Dębina II” w Poznaniu." Nauka Przyr. Technol. 9.4 (2015): #46. DOI: 10.17306/J.NPT.2015.4.46
APA Marcin Krzysztof Dyderski1, Dorota Wrońska-Pilarek2 (2015). Szata roślinna nowo powstałych użytków ekologicznych „Dębina I” oraz „Dębina II” w Poznaniu. Nauka Przyr. Technol. 9 (4), #46 DOI: 10.17306/J.NPT.2015.4.46
ISO 690 DYDERSKI, Marcin Krzysztof, WROńSKA-PILAREK, Dorota. Szata roślinna nowo powstałych użytków ekologicznych „Dębina I” oraz „Dębina II” w Poznaniu. Nauka Przyr. Technol., 2015, 9.4: #46. DOI: 10.17306/J.NPT.2015.4.46
Adres do korespondencji:
Marcin Krzysztof Dyderski
Sekcja Botaniczna Koła Leśników
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
ul. Wojska Polskiego 85
60-625 Poznań
e-mail: Marcin.Dyderski@gmail.com
Zaakceptowano do druku: 17.05.2015