Nauka Przyroda Technologie

 

Czasopismo naukowe założone przez Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu,
którego celem jest publikacja wyników badań realizowanych we wszystkich dyscyplinach nauk przyrodniczych.

Język polski English
Szybkie wyszukiwanie:

Arkadiusz Bartczak, Ryszard Glazik, Sebastian Tyszkowski
Czasowe i przestrzenne zróżnicowanie odpływu jednostkowego w zlewni rzeki Zgłowiączki (wschodnia część Kujaw)
Streszczenie.

W artykule przedstawiono wyniki analiz i badań dotyczących wielkości i zmienności w przebiegu wieloletnim oraz przestrzennego rozkładu średniego rocznego odpływu jednostkowego z obszaru rolniczego szczególnie narażonego na deficyt wody, który związany jest z małym zasilaniem opadami atmosferycznymi. Do analiz wieloletnich wykorzystano dane z sieci monitoringowej IMGW z okresu 1951-2012. Rozkład przestrzenny średnich rocznych odpływów jednostkowych w zlewni Zgłowiączki zaprezentowano dla dwóch skrajnych lat: roku anomalnie wilgotnego oraz suchego, na podstawie danych z własnej sieci obserwacyjnej. Średni wieloletni (1951-2012) odpływ jednostkowy ze zlewni Zgłowiączki wynosił 2,51 dm3·s-1·km-2. Na podstawie kierunku linii trendu kroczącego średniego rocznego odpływu jednostkowego wydzielono trzy charakterystyczne okresy: lata 1951-1980 – kierunek rosnący, lata 1981-1991 – kierunek malejący i lata 1992-2011 – kierunek rosnący. W roku anomalnie wilgotnym (2011) średni roczny odpływ jednostkowy ze zlewni Zgłowiączki oszacowano na 5,80 dm3·s-1·km-2. Nadmienić należy, że odpływ, jaki wystąpił w roku 2011, był drugim co do wielkości w wieloleciu 1951-2012. Jedynie w roku 1980 był większy i wynosił 6,79 dm3·s-1·km-2. W roku suchym (2012) wynosił on 1,30 dm3·s-1·km-2. Przyczyny wystąpienia anomalnie dużych odpływów jednostkowych w 2011 roku powiązano z warunkami hydrometeorologicznymi, jakie wystąpiły w badanym okresie.

Słowa kluczowe: zasoby wodne, odpływ jednostkowy, deficyt wody, Zgłowiączka, Kujawy wschodnie
PDFPełen tekst dostępny w języku polskim w formacie Adobe Acrobat:
http://www.npt.up-poznan.net/tom8/zeszyt3/art_28.pdf

Zapis do cytowania:

MLA Bartczak, Arkadiusz, et al. "Czasowe i przestrzenne zróżnicowanie odpływu jednostkowego w zlewni rzeki Zgłowiączki (wschodnia część Kujaw)." Nauka Przyr. Technol. 8.3 (2014): #28.
APA Arkadiusz Bartczak1, Ryszard Glazik2, Sebastian Tyszkowski1 (2014). Czasowe i przestrzenne zróżnicowanie odpływu jednostkowego w zlewni rzeki Zgłowiączki (wschodnia część Kujaw). Nauka Przyr. Technol. 8 (3), #28
ISO 690 BARTCZAK, Arkadiusz, GLAZIK, Ryszard, TYSZKOWSKI, Sebastian. Czasowe i przestrzenne zróżnicowanie odpływu jednostkowego w zlewni rzeki Zgłowiączki (wschodnia część Kujaw). Nauka Przyr. Technol., 2014, 8.3: #28.
Adres do korespondencji:
Arkadiusz Bartczak
Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania im. Stanisława Leszczyckiego Polskiej Akademii Nauk w Toruniu
ul. Kopernika 19
87-100 Toruń
e-mail: arekbartczak@gazeta.pl
Zaakceptowano do druku: 28.04.2014