Nauka Przyroda Technologie

 

Czasopismo naukowe założone przez Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu,
którego celem jest publikacja wyników badań realizowanych we wszystkich dyscyplinach nauk przyrodniczych.

Język polski English
Szybkie wyszukiwanie:

Jolanta Gawałek, Piotr Wesołowski
Badanie właściwości reologicznych wodnych roztworów kazeinianu sodu
Streszczenie.

Zastosowanie kazeinianu sodu jako dodatku funkcjonalnego w procesach produkcyjnych najczęściej wymaga wytworzenia jego skoncentrowanych wodnych roztworów, co w praktyce przemysłowej nastręcza pewne trudności. W celu zaprojektowania skutecznego i optymalnego przemysłowego procesu mieszania – wytwarzania skoncentrowanego roztworu kazeinianu sodu konieczna jest znajomość właściwości reologicznych w określonym zakresie stężeń, zmieniających się w procesie rozpuszczania. Materiał do badań stanowił typowy, handlowy kazeinian sodowy w postaci suchego proszku, produkowany w Polsce z kazeiny kwasowej metodą ekstruzji. Celem podjętych badań doświadczalnych była ocena wpływu stężenia na właściwości reologiczne koncentratów kazeinianu sodu. Badania wykonano dla pięciu koncentratów, wytworzonych w mieszalniku z mechanicznym mieszadłem, w zakresie stężeń X (%) Î (2,5¸12,5), zmieniając udział masowy kazeinianu sodu w wodnym roztworze z krokiem GS/G (kgS·kg-1) = 0,025. Na podstawie wyników badań wykreślono klasyczne krzywe płynięcia dla poszczególnych koncentratów. Wyznaczone wartości lepkości i gęstości badanych roztworów skorelowano w formie zależności h = f(GS/G) i r = f(GS/G), które wykorzystano podczas wyznaczania klasycznych charakterystyk mocy mieszania niezbędnych do oceny nakładów energetycznych ponoszonych na wytwarzanie koncentratów w mieszalniku z mechanicznym mieszadłem. Gęstość badanych koncentratów wzrasta wprost proporcjonalnie, natomiast wartość dynamicznego współczynnika lepkości wzrasta wykładniczo wraz ze wzrostem stężenia kazeinianu sodu. Koncentraty kazeinianu sodu w badanym zakresie stężeń wykazują charakter newtonowski.

Słowa kluczowe: koncentraty kazeinianu sodu, reologia, gęstość, lepkość
PDFPełen tekst dostępny w języku angielskim w formacie Adobe Acrobat:
http://www.npt.up-poznan.net/tom6/zeszyt4/art_80.pdf

Zapis do cytowania:

MLA Gawałek, Jolanta, and Piotr Wesołowski. "Examination of rheological properties of aqueous solutions of sodium caseinate." Nauka Przyr. Technol. 6.4 (2012): #80.
APA Jolanta Gawałek1, Piotr Wesołowski2 (2012). Examination of rheological properties of aqueous solutions of sodium caseinate. Nauka Przyr. Technol. 6 (4), #80
ISO 690 GAWAłEK, Jolanta, WESOłOWSKI, Piotr. Examination of rheological properties of aqueous solutions of sodium caseinate. Nauka Przyr. Technol., 2012, 6.4: #80.
Adres do korespondencji:
Jolanta Gawałek
Instytut Technologii Żywności Pochodzenia Roślinnego
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
ul. Wojska Polskiego 31/33
60-624 Poznań
Poland
e-mail: jolgaw@up. poznan.pl
Zaakceptowano do druku: 5.09.2012