Nauka Przyroda Technologie

 

Czasopismo naukowe założone przez Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu,
którego celem jest publikacja wyników badań realizowanych we wszystkich dyscyplinach nauk przyrodniczych.

Język polski English
Szybkie wyszukiwanie:

Włodzimierz Stempski
Wpływ sposobu przygotowania drewna na czas formowania ładunku forwarderem
Streszczenie.

Zastosowano dwa warianty pozyskiwania drewna kłodowanego pilarką na zrębie zupełnym: zrąb uporządkowany i nieuporządkowany. Analizowano czasy i udziały czasów poszczególnych czynności załadunku drewna forwarderem. Zrąb nieuporządkowany charakteryzował się statystycznie istotnie dłuższym średnim czasem załadunku drewna. Zdecydowały o tym dłuższe czasy uchwycenia drewna i jego złożenia na ramie ciągnika oraz przejazdów (dla uchwycenia i złożenia drewna – różnice statystycznie istotne). Na zrębie uporządkowanym dłuższe średnie czasy odnotowano dla wysunięcia i powrotu żurawia (w przypadku powrotu – różnica statystycznie istotna). Największy udział procentowy w czasie załadunku drewna na zrębie uporządkowanym zajęła czynność powrotu żurawia, natomiast na zrębie nieuporządkowanym – uchwycenie drewna. Średnie udziały czasów różniły się statystycznie istotnie w przypadku wysunięcia żurawia, uchwycenia drewna i powrotu żurawia z drewnem. Udziały czynności wysunięcia żurawia i jego powrotu miały mniejsze wartości na zrębie nieuporządkowanym, a uchwycenia drewna – na zrębie uporządkowanym.

Słowa kluczowe: zrąb, kłody, zrywka drewna, załadunek, forwarder
PDFPełen tekst dostępny w języku polskim w formacie Adobe Acrobat:
http://www.npt.up-poznan.net/tom6/zeszyt4/art_75.pdf

Zapis do cytowania:

MLA Stempski, Włodzimierz. "Wpływ sposobu przygotowania drewna na czas formowania ładunku forwarderem." Nauka Przyr. Technol. 6.4 (2012): #75.
APA Włodzimierz Stempski (2012). Wpływ sposobu przygotowania drewna na czas formowania ładunku forwarderem. Nauka Przyr. Technol. 6 (4), #75
ISO 690 STEMPSKI, Włodzimierz. Wpływ sposobu przygotowania drewna na czas formowania ładunku forwarderem. Nauka Przyr. Technol., 2012, 6.4: #75.
Adres do korespondencji:
Włodzimierz Stempski
Katedra Techniki Leśnej
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
ul. Wojska Polskiego 71 C
60-625 Poznań
Poland
e-mail: stempski@up.poznan.pl
Zaakceptowano do druku: 2.07.2012