Nauka Przyroda Technologie

 

Czasopismo naukowe założone przez Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu,
którego celem jest publikacja wyników badań realizowanych we wszystkich dyscyplinach nauk przyrodniczych.

Język polski English
Szybkie wyszukiwanie:

Jerzy Kupiec
Kształtowanie się salda i struktura bilansu azotu w małoobszarowych gospodarstwach rolnych
Streszczenie.

Celem badań obejmujących lata 2004-2006 była ocena ryzyka pogorszenia jakości wód spowodowanego azotem, którego źródłem mogą być małoobszarowe gospodarstwa rolne zlokalizowane w Wielkopolsce. Badania podjęto w kontekście działań mających na celu ograniczenie zanieczyszczenia wód ze źródeł rolniczych, a wynikających z wdrażania w Polsce niektórych aktów prawnych UE oraz innych porozumień międzynarodowych chroniących wody Morza Bałtyckiego. Do badań wybrano 35 indywidualnych gospodarstw rolnych o powierzchni od 1,9 do 15,1 ha, zlokalizowanych na terenie Wielkopolski. Oceny obciążenia agroekosystemów azotem dokonano na podstawie bilansu „u wrót gospodarstwa”. Obliczone saldo bilansu azotu mieściło się w szerokim zakresie: od –168,4 do 480,8 kg·ha-1 UR (średnio 80,5 kg·ha-1 UR).
W 71,4% gospodarstw nastąpiły przekroczenia dozwolonego przez Kodeks DPR poziomu 30 kg azotu na 1 ha UR, co sugeruje, że gospodarstwa małe mogą być równie uciążliwe dla środowiska jak gospodarstwa duże. Azot był wnoszony do gospodarstw głównie z zakupionymi nawozami mineralnymi.

 

Słowa kluczowe: azot, bilans biogenów, zanieczyszczenia obszarowe, obszary szczególnie narażone (OSN)
PDFPełen tekst dostępny w języku polskim w formacie Adobe Acrobat:
http://www.npt.up-poznan.net/tom5/zeszyt2/art_14.pdf

Zapis do cytowania:

MLA Kupiec, Jerzy. "Kształtowanie się salda i struktura bilansu azotu w małoobszarowych gospodarstwach rolnych." Nauka Przyr. Technol. 5.2 (2011): #14.
APA Jerzy Kupiec (2011). Kształtowanie się salda i struktura bilansu azotu w małoobszarowych gospodarstwach rolnych. Nauka Przyr. Technol. 5 (2), #14
ISO 690 KUPIEC, Jerzy. Kształtowanie się salda i struktura bilansu azotu w małoobszarowych gospodarstwach rolnych. Nauka Przyr. Technol., 2011, 5.2: #14.
Adres do korespondencji:
Jerzy Kupiec
Katedra Ekologii i Ochrony Środowiska
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
ul. Piątkowska 94 C
60-649 Poznań
Poland
e-mail: jkupiec@up.poznan.pl
Zaakceptowano do druku: 9.02.2011