Nauka Przyroda Technologie

 

Czasopismo naukowe założone przez Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu,
którego celem jest publikacja wyników badań realizowanych we wszystkich dyscyplinach nauk przyrodniczych.

Język polski English
Szybkie wyszukiwanie:

Monika Fliszkiewicz, Michał Walachowski
Wiosenne czerwienie matek pszczelich w rodzinach o zróżnicowanym porażeniu przez pasożyta Varroa destructor w okresie jesiennym
Streszczenie.

Warroza jest zaraźliwą pasożytniczą chorobą czerwia i wszystkich kast pszczół dorosłych wywoływaną przez roztocz Varroa destructor. Obecność pasożyta ma bardzo niekorzystny wpływ na rodzinę pszczelą. Celem pracy było określenie wpływu stopnia porażenia rodzin pszczelich w okresie jesiennym na wiosenne czerwienia matek, ocenione pomiarem powierzchni czerwia w tych rodzinach. Do badań wybrano 15 rodzin pszczoły miodnej (Apis mellifera) rasy Carnica. Podzielono je na trzy grupy o zróżnicowanym stopniu porażenia na podstawie liczby osobników V. destructor opadłych na dennice po trzecim odymieniu Apiwarolem. Wiosną następnego roku wykonano czterokrotnie, w odstępach trzytygodniowych, zdjęcia ramek z czerwiem krytym aparatem cyfrowym. Następnie za pomocą programu komputerowej analizy obrazu Microscan-Lucia dokonano obrysu komórek z czerwiem krytym widocznych na monitorze komputera, co pozwoliło automatycznie wyznaczyć powierzchnię czerwia. Uzyskane wyniki poddano analizie statystycznej (analiza wariancji jednoczynnikowa), a do porównania różnic użyto testu t Studenta. Obliczenia wykazały, iż brak jest istotnych różnic w powierzchni czerwia w rodzinach w różnym stopniu porażonych warrozą w poszczególnych terminach pomiaru, co oznacza, iż stopień porażenia rodzin pszczelich pasożytem V. destructor w okresie jesiennym nie ma wpływu na wiosenne czerwienie matek pszczelich.

Słowa kluczowe: Varroa destructor, wiosenne czerwienie matek pszczelich
PDFPełen tekst dostępny w języku angielskim w formacie Adobe Acrobat:
http://www.npt.up-poznan.net/tom4/zeszyt1/art_9.pdf

Zapis do cytowania:

MLA Fliszkiewicz, Monika, and Michał Walachowski. "Spring brooding of queen bees in families with varying infestation with the Varroa destructor parasite during autumn period." Nauka Przyr. Technol. 4.1 (2010): #9.
APA Monika Fliszkiewicz, Michał Walachowski (2010). Spring brooding of queen bees in families with varying infestation with the Varroa destructor parasite during autumn period. Nauka Przyr. Technol. 4 (1), #9
ISO 690 FLISZKIEWICZ, Monika, WALACHOWSKI, Michał. Spring brooding of queen bees in families with varying infestation with the Varroa destructor parasite during autumn period. Nauka Przyr. Technol., 2010, 4.1: #9.
Adres do korespondencji:
Monika Fliszkiewicz
Instytut Zoologii
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
ul. Wojska Polskiego 71 C
60-625 Poznań
Poland
e-mail: monef@up.poznan.pl
Zaakceptowano do druku: 16.12.2009