Nauka Przyroda Technologie

 

Czasopismo naukowe założone przez Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu,
którego celem jest publikacja wyników badań realizowanych we wszystkich dyscyplinach nauk przyrodniczych.

Język polski English
Szybkie wyszukiwanie:

Bożena Szymaś, Antoni Przybył
Wpływ energii brutto oraz wartości odżywczej białka namiastek pyłku kwiatowego na wybrane wskaźniki fizjologiczne i przeżywalność pszczół robotnic przetrzymywanych w warunkach laboratoryjnych
Streszczenie.

Jednym z głównych celów żywienia pszczół, podobnie jak innych zwierząt, jest dostarczenie im energii. Głównym źródłem energii dla rodziny pszczelej jest miód, a w drugiej kolejności pyłek kwiatowy. Celem pracy było określenie wpływu energii brutto i wartości odżywczej białka namiastki pyłku podanej w warunkach laboratoryjnych na kondycję pszczół robotnic. Doświadczenie wykonano na robotnicach pszczoły miodnej Apis mellifera carnica L. Namiastki pyłku przygotowano na wyrównanym poziomie izoazotowym. Namiastki pyłku zostały wykonane z następujących surowców: I – mączka rybna 6%, kazeina hydrolizowana 9%, mleko w proszku 10%, jaja w proszku 5%, drożdże Torulla 8%, mąka sojowa 7% (autoklawowana w temperaturze 121°C ), śruta kukurydziana ekstrudowana 18%, cukier 35%, olej sojowy 1%, mieszanka witaminowo-mineralna 1%; II – mączka rybna 8%, mączka z krwi 8%, mleko w proszku 10%, drożdże Torulla 10%, mąka sojowa 9% (autoklawowana w temperaturze 121°C), śruta kukurydziana ekstrudowana 19%, cukier 35%, mieszanka witaminowo-mineralna 1%; III – mączka rybna 9%, mączka z krwi 8%, mleko w proszku 10%, drożdże Torulla 10%, mąka sojowa 8% (autoklawowana w temperaturze 121°C), śruta pszenna hydrolizowana 19%, cukier 35%, mieszanka witaminowo-mineralna 1%. Zawartość białka w namiastkach wynosiła około 25%. Przeżywalność określono na podstawie liczby osobników pozostałych przyżyciowo po dwutygodniowym okresie żywienia. Kondycję pszczół określono również na podstawie stanu fizjologicznego gruczołów gardzielowych i ciała tłuszczowego, posługując się zmodyfikowaną metodą Maurizio, gdzie maksymalny rozwój narządu wyrażono w stopniu 4. Poziom energii brutto w namiastkach był podobny i wynosił, od 16,41 do 16,78 MJ/kg. Wyższy poziom energii brutto zawierała pierzga – 17,59 MJ/kg; charakteryzowała się ona najwyższym stosunkiem E/P – 73,57. Na stan fizjologiczny robotnic przetrzymywanych w warunkach laboratoryjnych miały wpływ białko i inne związki chemiczne zawarte w spożytej paszy. Na przeżywalność pszczół w warunkach laboratoryjnych zdecydowany wpływ miała energia brutto zawarta w pobranej przez pszczoły paszy. Przeżywalność była dodatnio skorelowana (p1 = 0,000305) z energią pobraną z paszy. Związek ten można przedstawić za pomocą równania prostej regresji y = 18,95x. Im więcej energii brutto pobrały pszczoły, tym większa była ich przeżywalność.

Słowa kluczowe: pszczoła miodna, żywienie, namiastka pyłku, energia brutto, przeżywalność
PDFPełen tekst dostępny w języku angielskim w formacie Adobe Acrobat:
http://www.npt.up-poznan.net/tom4/zeszyt1/art_4.pdf

Zapis do cytowania:

MLA Szymaś, Bożena, and Antoni Przybył. "Effect of gross energy and protein nutritional value of pollen substitute on selected physiological indices and survivability of worker bees kept in laboratory conditions." Nauka Przyr. Technol. 4.1 (2010): #4.
APA Bożena Szymaś, Antoni Przybył (2010). Effect of gross energy and protein nutritional value of pollen substitute on selected physiological indices and survivability of worker bees kept in laboratory conditions. Nauka Przyr. Technol. 4 (1), #4
ISO 690 SZYMAś, Bożena, PRZYBYł, Antoni. Effect of gross energy and protein nutritional value of pollen substitute on selected physiological indices and survivability of worker bees kept in laboratory conditions. Nauka Przyr. Technol., 2010, 4.1: #4.
Adres do korespondencji:
Bożena Szymaś
Instytut Zoologii
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
ul. Wojska Polskiego 71 C
60-625 Poznań
Poland
e-mail: beszymas@up.poznan.pl
Zaakceptowano do druku: 10.11.2009