Nauka Przyroda Technologie

 

Czasopismo naukowe założone przez Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu,
którego celem jest publikacja wyników badań realizowanych we wszystkich dyscyplinach nauk przyrodniczych.

Język polski English
Szybkie wyszukiwanie:

2019 tom 13 zeszyt 1, 33-42 http://dx.doi.org/10.17306/J.NPT.00256
Karolina Kowalczyk, Hieronim Frąckowiak
SCHEMAT TĘTNIC TWARZY U SUIFORMES
Streszczenie.

Wstęp. Informacje na temat przebiegu i odgałęzień tętnic twarzy u rodzin Suidae, Tayassuidae i Hippopotamidae mogą być przydatne zarówno w taksonomii gatunków, jak i praktyce weterynaryjnej. U gatunków reprezentujących podrząd Suiformes z rzędu Artiodactyla opisano unaczynie-nie tętnicze następujących okolic twarzy: międzyżuchwowej, bródkowej, żwaczowej, policzko-wej, wargowej oraz nosowej.

Materiał i metody. Badania przeprowadzono łącznie na sześciu gatunkach należących do rodzin Suidae, Tayassuidae i Hippopotamidae. Obserwacje przeprowadzono ogółem na 30 preparatach tętnic głowy, które przygotowano, dokonując iniekcji tętnic barwionym acetonowym roztworem superchlorku winylu lub lateksem LBS3060.

Wyniki. Analizowane okolice twarzy u przedstawicieli podrzędu Suiformes zaopatrywane były przez tętnice: twarzową, podjęzykową, bródkową, poprzeczną twarzy, policzkową i podoczodo-łową. Potwierdzono, że tętnica twarzowa u przedstawicieli Suiformes przebiegała tylko przyśrod-kowo i nie przechodziła na boczną stronę żuchwy. Tętnica poprzeczna twarzy odchodziła wspólnym pniem z gałęzią żwaczową. Tętnica policzkowa była bardzo dobrze rozwinięta i docierała do okolic wargi dolnej, a w unaczynieniu okolic wargi górnej brała udział tętnica podoczodołowa.

Wnioski. Wykazano, że wzór tętnic twarzy u Suiformes jest charakterystyczny dla tego podrzędu i różni się od schematów tętnic opisywanych u pozostałych Artiodactyla.

Słowa kluczowe: Suiformes, tętnicze zaopatrzenie twarzy, wzór tętnic twarzy
PDFPełen tekst dostępny w języku polskim w formacie Adobe Acrobat:
http://www.npt.up-poznan.net/tom13/zeszyt1/art_4.pdf

http://dx.doi.org/10.17306/J.NPT.00256

Zapis do cytowania:

MLA Kowalczyk, Karolina, and Hieronim Frąckowiak. "SCHEMAT TĘTNIC TWARZY U SUIFORMES." Nauka Przyr. Technol. 13.1 (2019): 33-42. http://dx.doi.org/10.17306/J.NPT.00256
APA Karolina Kowalczyk, Hieronim Frąckowiak (2019). SCHEMAT TĘTNIC TWARZY U SUIFORMES. Nauka Przyr. Technol. 13 (1), 33-42 http://dx.doi.org/10.17306/J.NPT.00256
ISO 690 KOWALCZYK, Karolina, FRąCKOWIAK, Hieronim. SCHEMAT TĘTNIC TWARZY U SUIFORMES. Nauka Przyr. Technol., 2019, 13.1: 33-42. http://dx.doi.org/10.17306/J.NPT.00256
Adres do korespondencji:
Karolina Kowalczyk
Department of Anatomy of Animals
Poznań University of Life Sciences,
Wojska Polskiego 71c
Poznań
Poland
e-mail: karo.kowalczyk@o2.pl
Zaakceptowano do druku: 30.11.-0001