Nauka Przyroda Technologie

 

Czasopismo naukowe założone przez Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu,
którego celem jest publikacja wyników badań realizowanych we wszystkich dyscyplinach nauk przyrodniczych.

Język polski English
Szybkie wyszukiwanie:

2017 tom 11 zeszyt 1, 65-76 http://dx.doi.org/10.17306/J.NPT.00199
Krystyna Pudelska, Kamila Rojek, Renata Chyżewska
Drzewa pomnikowe w przestrzeni miejskiej na przykładzie Lublina
Streszczenie.

Wstęp. Sędziwe drzewa stanowią ważny element zieleni miejskiej, np. starodrzew zabytkowych parków, ogrodów. Stan zdrowotny tej grupy drzew, zwłaszcza w środowisku miejskim, jest problematyczny. Większość drzew starych jest objęta ochroną prawną, ale nie wszystkie są systematycznie pielęgnowane. Aktywna ochrona drzew pomnikowych powinna się opierać na wielu analizach warunków siedliskowych, na eliminowaniu zewnętrznych zagrożeń. Celem pracy była ocena stanu zachowania drzew pomnikowych rosnących w różnych przestrzeniach publicznych Lublina.

Materiał i metody. W 2014 roku dokonano inwentaryzacji 38 drzew w randze  pomnika przyrody. Wykonano pomiary biometryczne poszczególnych okazów. Wykorzystując skalę Kubackiego i Zbrońskiego (1989), określono stan zdrowotny badanych drzew. Czynnikiem determinującym stan zachowania jest stopień utwardzenia gruntu wokół badanych roślin, zatem stworzono skalę gradacyjną, w której 0 oznacza powierzchnię trawiastą nieutwardzoną, a 4 oznacza teren charakteryzujący się największym ubiciem.

Wyniki i wnioski. W 2014 roku na terenie miasta rosło 38 pomników przyrody: 29 pojedynczych okazów oraz 5 grup liczących 11 drzew i 4 szpalery obejmujące 90 drzew. Chroniony drzewostan obejmował 14 gatunków, z których najliczniejsze to: Tilia cordata Mill. (45% wszystkich badanych okazów) oraz Quercus robur L. (32%). W grupie drzew pomnikowych 7% charakteryzowało się dobrą kondycją, a 72% zadowalającą, czyli taką, która wiąże się z regularnymi zabiegami pielęgnacyjnymi właściwymi dla drzew w stadium senilnym. Udział drzew w złym i bardzo złym stanie wynosił 21%. Z oceny stopnia utwardzenia nawierzchni przy badanych obiektach wynika, że eliminowanie nawierzchni czynnej biologicznie wokół drzew wpływa negatywnie na ich kondycję.

Słowa kluczowe: pomniki przyrody, stopień utwardzenia nawierzchni, Lublin
PDFPełen tekst dostępny w języku polskim w formacie Adobe Acrobat:
http://www.npt.up-poznan.net/tom11/zeszyt1/art_6.pdf

http://dx.doi.org/10.17306/J.NPT.00199

Zapis do cytowania:

MLA Pudelska, Krystyna, et al. "Drzewa pomnikowe w przestrzeni miejskiej na przykładzie Lublina." Nauka Przyr. Technol. 11.1 (2017): 65-76. http://dx.doi.org/10.17306/J.NPT.00199
APA Krystyna Pudelska, Kamila Rojek, Renata Chyżewska (2017). Drzewa pomnikowe w przestrzeni miejskiej na przykładzie Lublina. Nauka Przyr. Technol. 11 (1), 65-76 http://dx.doi.org/10.17306/J.NPT.00199
ISO 690 PUDELSKA, Krystyna, ROJEK, Kamila, CHYżEWSKA, Renata. Drzewa pomnikowe w przestrzeni miejskiej na przykładzie Lublina. Nauka Przyr. Technol., 2017, 11.1: 65-76. http://dx.doi.org/10.17306/J.NPT.00199
Adres do korespondencji:
Krystyna Pudelska
Katedra Roślin Ozdobnych i Architektury Krajobrazu
Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
ul. Głęboka 28
20-612 Lublin
Poland
e-mail: kpudelsk@autograf.pl
Zaakceptowano do druku: 31.03.2017