Nauka Przyroda Technologie

 

Czasopismo naukowe założone przez Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu,
którego celem jest publikacja wyników badań realizowanych we wszystkich dyscyplinach nauk przyrodniczych.

Język polski English
Szybkie wyszukiwanie:

2017 tom 11 zeszyt 4, 333-342 http://dx.doi.org/10.17306/J.NPT.00214
Tomasz Dudek, Joanna Kuziak
Wyznaczenie progu negatywnego oddziaływania ruchu turystyczno-rekreacyjnego na ekosystem leśny – przykład Nadleśnictwa Łosie
Streszczenie.

Wstęp. W związku z rosnącym zainteresowaniem wypoczynkiem w lasach istotne z punktu widzenia ochrony środowiska naturalnego jest wyznaczanie limitu udostępnienia lasów. Celem pracy było określenie dopuszczalnego poziomu negatywnego oddziaływania rekreacji na środowisko w wybranych lasach w Nadleśnictwie Łosie. Poziom ten wyznacza potencjał rekreacyjny, który wyraża się wskaźnikiem pojemności rekreacyjnej terenu.

Materiał i metody. Badaniami objęto 257 oddziałów leśnych o łącznej powierzchni 8627 ha, co stanowi 51% powierzchni Nadleśnictwa. Potencjał rekreacyjny lasów oceniono, stosując metodę waloryzacji rekreacyjnej dla terenów o zróżnicowanej orografii. Za pomocą testu χ2 Pearsona sprawdzono, czy istnieje związek pomiędzy przydatnością drzewostanów do rekreacji a głównymi kryteriami oceny: nachyleniem terenu oraz wiekiem drzewostanu. Siłę związku badano współczynnikiem V Cramera.

Wyniki. Drzewostany o bardzo dużej przydatności do rekreacji zajmują 5% badanej powierzchni. Drzewostany o dużej przydatności stanowią 16%, o średniej przydatności – 34%, o małej przydatności – 34%, a nieprzydatne – 11%. Średnia pojemność rekreacyjna wynosi 1,68 osobogodziny na 1 ha w ciągu doby. Wykonana analiza statystyczna wskazuje na to, że między nachyleniem terenu a stopniem rekreacyjnej przydatności zachodzi związek słaby, z kolei między wiekiem drzewostanu a stopniem rekreacyjnej przydatności – związek umiarkowany.

Wnioski. W pracy wyznaczono próg negatywnego oddziaływania rekreacji na środowisko leśne na badanym terenie. Ustalono, że wynosi on 1,68 osobogodziny na 1 ha w ciągu doby. W przypadku przekroczenia tej wartości ingerencja odwiedzających w środowisko może zagrażać trwałości ekosystemu leśnego. Administratorzy terenów leśnych powinni odpowiednio sterować ruchem turystycznym. Drzewostany zakwalifikowane do 0. i I stopnia przydatności do rekreacji (45%) powinny być wyłączone z tej formy użytkowania. Główny ruch rekreacyjny należy skierować do drzewostanów starszych klas wieku zaliczonych do II–IV stopnia przydatności do rekreacji.

Słowa kluczowe: rekreacja leśna, usługi ekosystemowe, czas wolny, potencjał rekreacyjny
PDFPełen tekst dostępny w języku polskim w formacie Adobe Acrobat:
http://www.npt.up-poznan.net/tom11/zeszyt4/art_31.pdf

http://dx.doi.org/10.17306/J.NPT.00214

Zapis do cytowania:

MLA Dudek, Tomasz, and Joanna Kuziak. "Wyznaczenie progu negatywnego oddziaływania ruchu turystyczno-rekreacyjnego na ekosystem leśny – przykład Nadleśnictwa Łosie." Nauka Przyr. Technol. 11.4 (2017): 333-342. http://dx.doi.org/10.17306/J.NPT.00214
APA Tomasz Dudek, Joanna Kuziak (2017). Wyznaczenie progu negatywnego oddziaływania ruchu turystyczno-rekreacyjnego na ekosystem leśny – przykład Nadleśnictwa Łosie. Nauka Przyr. Technol. 11 (4), 333-342 http://dx.doi.org/10.17306/J.NPT.00214
ISO 690 DUDEK, Tomasz, KUZIAK, Joanna. Wyznaczenie progu negatywnego oddziaływania ruchu turystyczno-rekreacyjnego na ekosystem leśny – przykład Nadleśnictwa Łosie. Nauka Przyr. Technol., 2017, 11.4: 333-342. http://dx.doi.org/10.17306/J.NPT.00214
Adres do korespondencji:
Tomasz Dudek
Katedra Agroekologii
Uniwersytet Rzeszowski
ul. Ćwiklińskiej 1
35-601 Rzeszów
Poland
e-mail: tdudek80@ur.edu.pl
Zaakceptowano do druku: 30.11.-0001