Nauka Przyroda Technologie

 

Czasopismo naukowe założone przez Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu,
którego celem jest publikacja wyników badań realizowanych we wszystkich dyscyplinach nauk przyrodniczych.

Język polski English
Szybkie wyszukiwanie:

2017 tom 11 zeszyt 2, 135-144 http://dx.doi.org/10.17306/J.NPT.00196
Anna Milczarek, Maria Osek
Wartość odżywcza wybranych elementów jadalnych tuszek kurcząt brojlerów żywionych mieszankami z bobikiem
Streszczenie.

Wstęp. Żywienie kurcząt jest ważnym czynnikiem oddziałującym na wskaźniki odchowu, ale także na jakość mięsa, w tym jego wartość pokarmową. Celem podjętych badań było określenie zawartości składników podstawowych (białka, tłuszczu, związków mineralnych) i wartości energetycznej w mięśniach oraz wątrobie kurcząt rzeźnych żywionych mieszankami z bobikiem.

Materiał i metody. Doświadczenie wykonano w układzie dwuczynnikowym na czterech grupach (N1, N2, W1, W2) kurcząt brojlerów. Podstawą żywienia ptaków były mieszanki kukurydziano-
-sojowe Starter/Grower, do których wprowadzono bobik niskotaninowy w dwóch udziałach: 8/15% (grupa N1) i 16/22% (grupa N2) oraz bobik wysokotaninowy w dwóch wyżej wymienionych udziałach (grupy W1 i W2). Odchów kurcząt prowadzono przez 5 tygodni, a po jego zakończeniu z każdej grupy wybrano po 12 wystandaryzowanych ptaków i ubito. W trakcie analizy rzeźnej kurcząt pobrano próbki mięśni i wątroby do oznaczenia zawartości podstawowych składników odżywczych i wyliczenia wartości energetycznej.

Wyniki. Wykazano, że zastosowane żywienie nie wpłynęło na wydajność rzeźną, udział mięśni piersiowych, nóg, serc i żołądków w tuszkach kurcząt, natomiast istotnie (P < 0,05) zmodyfikowało udział skóry z tłuszczem podskórnym i podrobów jadalnych ogółem, w tym wątroby. Większy udział bobiku (niezależnie od zawartości tanin) zmniejszył udział skóry z tłuszczem poskórnym, ale jednocześnie zwiększył udział wątroby. Mięśnie piersiowe ptaków żywionych mieszankami
z większym udziałem bobiku (niezależnie od odmiany) zawierały istotnie mniej białka i więcej tłuszczu śródmięśniowego (P < 0,05), natomiast mięśnie nóg więcej popiołu surowego (P < 0,05). Nie stwierdzono wpływu zastosowanego żywienia ptaków na zawartość wymienionych składników w wątrobie oraz na wartość energetyczną ocenianych elementów jadalnych.

Wniosek. W żywieniu kurcząt brojlerów można polecać bobik (niezależnie od odmiany), nawet w udziale 16/22% w mieszankach Starter/Grower, bowiem pozostaje on bez wpływu na większość analizowanych parametrów wartości odżywczej mięsa i wątroby.

Słowa kluczowe: kurczęta brojlery, żywienie, bobik, analiza rzeźna, wartość odżywcza
PDFPełen tekst dostępny w języku polskim w formacie Adobe Acrobat:
http://www.npt.up-poznan.net/tom11/zeszyt2/art_13.pdf

http://dx.doi.org/10.17306/J.NPT.00196

Zapis do cytowania:

MLA Milczarek, Anna, and Maria Osek. "Wartość odżywcza wybranych elementów jadalnych tuszek kurcząt brojlerów żywionych mieszankami z bobikiem." Nauka Przyr. Technol. 11.2 (2017): 135-144. http://dx.doi.org/10.17306/J.NPT.00196
APA Anna Milczarek, Maria Osek (2017). Wartość odżywcza wybranych elementów jadalnych tuszek kurcząt brojlerów żywionych mieszankami z bobikiem. Nauka Przyr. Technol. 11 (2), 135-144 http://dx.doi.org/10.17306/J.NPT.00196
ISO 690 MILCZAREK, Anna, OSEK, Maria. Wartość odżywcza wybranych elementów jadalnych tuszek kurcząt brojlerów żywionych mieszankami z bobikiem. Nauka Przyr. Technol., 2017, 11.2: 135-144. http://dx.doi.org/10.17306/J.NPT.00196
Adres do korespondencji:
Anna Milczarek
Katedra Żywienia Zwierząt i Gospodarki Paszowej
Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach
ul. Prusa 14
08-110 Siedlce
Poland

e-mail: anna.milczarek@ uph.edu.pl
Zaakceptowano do druku: 30.11.-0001