Nauka Przyroda Technologie

 

Czasopismo naukowe założone przez Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu,
którego celem jest publikacja wyników badań realizowanych we wszystkich dyscyplinach nauk przyrodniczych.

Język polski English
Szybkie wyszukiwanie:

2016 tom 10 zeszyt 4, #56 DOI: 10.17306/J.NPT.2016.4.56
Karol Durczak, Tomasz Brylewski
Metoda optymalizacji kosztów transportu oleju rzepakowego w instalacjach do produkcji biopaliw
Streszczenie.

Wstęp. W polskich warunkach klimatycznych głównym surowcem do produkcji biopaliw jest olej rzepakowy. W stanie surowym charakteryzuje się on dużą lepkością kinematyczną, znacznie większą niż uzyskane z niego estry RME. Taka właściwość oleju rzepakowego generuje dodatkowe koszty podczas transportowania go w przemysłowych instalacjach hydraulicznych. Celem artykułu było opracowanie technologii pozwalającej na zmniejszenie lepkości oleju rzepakowego przez ogrzewanie go przed dalszym przetłaczaniem między zbiornikami.

Materiał i metody. Przedmiotem badań był surowy olej rzepakowy przed transestryfikacją. Badania symulacyjne w warunkach laboratoryjnych przeprowadzono na specjalnie zaprojektowanym stanowisku pomiarowym do badania właściwości cieczy lepkich o objętości zbiornika 5 l. Olej podgrzewano grzałką co 5°C w zakresie temperatur 20¸80°C i określano koszty jego podgrzewania HC oraz koszty przepompowywania PC, składające się na całkowity koszt transportu TC. Następnie metodą analityczną i graficzną wyznaczono optymalną temperaturę oleju rzepakowego podczas transportowania w rurociągach.

Wyniki. Podgrzewanie świeżego oleju rzepakowego od temperatury pokojowej 20°C do 80°C powoduje znaczne zmniejszenie jego lepkości kinematycznej z 62 mm2·s-1 do 10 mm2·s-1. W tym zakresie temperatur koszty podgrzewania oleju rosną szybciej niż korzyści wynikające z mniejszego obciążenia silnika elektrycznego napędzającego pompę.

Wnioski. W przypadku małych objętości cieczy zaproponowana metoda podgrzewania oleju rzepakowego w zbiorniku wstępnym w celu zmniejszenia jego lepkości nie przynosi wyraźnych korzyści ekonomicznych. Analiza matematyczna wykazała, że koszty całkowite są najmniejsze w dolnym zakresie badanych temperatur (tutaj To = 20°C). Metoda może być jednak opłacalna dla dużych przepływów i niskich temperatur pracy instalacji, np. w okresie zimowym, gdy olej stawia duże opory przepływu. Wymaga to dalszych badań na skalę przemysłową.

Słowa kluczowe: biopaliwa, olej rzepakowy, lepkość kinematyczna, koszty transportu, koszty podgrzewania, koszty przepompowywania, optymalizacja
PDFPełen tekst dostępny w języku angielskim w formacie Adobe Acrobat:
http://www.npt.up-poznan.net/tom10/zeszyt4/art_56.pdf

DOI: 10.17306/J.NPT.2016.4.56

Zapis do cytowania:

MLA Durczak, Karol, and Tomasz Brylewski. "A method of optimizing the rapeseed oil transportation costs in biofuel production installations." Nauka Przyr. Technol. 10.4 (2016): #56. DOI: 10.17306/J.NPT.2016.4.56
APA Karol Durczak1, Tomasz Brylewski2 (2016). A method of optimizing the rapeseed oil transportation costs in biofuel production installations. Nauka Przyr. Technol. 10 (4), #56 DOI: 10.17306/J.NPT.2016.4.56
ISO 690 DURCZAK, Karol, BRYLEWSKI, Tomasz. A method of optimizing the rapeseed oil transportation costs in biofuel production installations. Nauka Przyr. Technol., 2016, 10.4: #56. DOI: 10.17306/J.NPT.2016.4.56
Adres do korespondencji:
Karol Durczak
Instytut Inżynierii Biosystemów
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
ul. Wojska Polskiego 50
60-637 Poznań
Poland
e-mail: kdurczak@up.poznan.pl
Zaakceptowano do druku: 19.12.2016