Nauka Przyroda Technologie

 

Czasopismo naukowe założone przez Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu,
którego celem jest publikacja wyników badań realizowanych we wszystkich dyscyplinach nauk przyrodniczych.

Język polski English
Szybkie wyszukiwanie:

2016 tom 10 zeszyt 3, #39 DOI: 10.17306/J.NPT.2016.3.39
Paweł Trzciński, Hanna Piekarska-Boniecka, Marta Rzańska-Wieczorek, Wojciech Kubasik
Zmiany w faunie zoofagicznych bzygowatych (Syrphidae, Diptera) w środowiskach zieleni miejskiej poznania w świetle wieloletnich obserwacji
Streszczenie.

Obserwacje zgrupowań zoofagicznych bzygowatych prowadzono w latach 2006–2015 na terenie badawczym obejmującym powierzchnię Ogrodu Botanicznego Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz przylegającą do niego kolekcję roślin ozdobnych Wydziału Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. Do odłowu owadów wykorzystano metodę żółtych pułapek Moerickego. W wyniku badań stwierdzono występowanie 42 gatunków zoofagicznych bzygowatych należących do 22 rodzajów, co stanowi około 25% fauny drapieżnych Syrphidae w Polsce. Największą liczbę osobników zarejestrowano w latach: 2008, 2013, 2015. Największą różnorodność gatunkową odnotowano w roku 2015, było to 21 gatunków Episyrphus balteatus (De Geer, 1776) był jedynym gatunkiem wykazanym
w każdym roku prowadzenia badań, był też gatunkiem najliczniej odławianym. W toku badań pozyskano 336 osobników E. balteatus, co stanowiło 49% zebranego materiału. Liczebność tego gatunku w każdym roku obserwacji pozwoliła zakwalifikować go do grupy eudominantów.
W niektórych latach do tej grupy zaliczono również gatunki: Epistrophe eligans (Harris, 1780), Eupeodes corollae (Fabricius, 1794), Melangyna pavlovskyi Violovitsh, 1956, M. quadrimaculata Verrall, 1873, Parasyrphus punctulatus (Verrall, 1873), Pipizella viduata (Linnaeus, 1758), Syrphus torvus Osten‑Sacken, 1875 oraz S. vitripennis Meigen, 1822.

Słowa kluczowe: zoofagiczne bzygowate, Syrphidae, środowisko miejskie, Poznań
PDFPełen tekst dostępny w języku angielskim w formacie Adobe Acrobat:
http://www.npt.up-poznan.net/tom10/zeszyt3/art_39.pdf

DOI: 10.17306/J.NPT.2016.3.39

Zapis do cytowania:

MLA Trzciński, Paweł, et al. "Changes in the fauna of zoophagous hoverflies (Syrphidae, Diptera) of green urban environments of Poznań in the light of multi-year observations." Nauka Przyr. Technol. 10.3 (2016): #39. DOI: 10.17306/J.NPT.2016.3.39
APA Paweł Trzciński1, Hanna Piekarska-Boniecka1, Marta Rzańska-Wieczorek2, Wojciech Kubasik3 (2016). Changes in the fauna of zoophagous hoverflies (Syrphidae, Diptera) of green urban environments of Poznań in the light of multi-year observations. Nauka Przyr. Technol. 10 (3), #39 DOI: 10.17306/J.NPT.2016.3.39
ISO 690 TRZCIńSKI, Paweł, et al. Changes in the fauna of zoophagous hoverflies (Syrphidae, Diptera) of green urban environments of Poznań in the light of multi-year observations. Nauka Przyr. Technol., 2016, 10.3: #39. DOI: 10.17306/J.NPT.2016.3.39
Adres do korespondencji:
Paweł Trzciński
Katedra Entomologii i Ochrony Środowiska
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
ul. Dąbrowskiego 159
60?594 Poznań
Poland
e-mail: trzcinski@up.poznan.pl
Zaakceptowano do druku: 16.07.2016