Nauka Przyroda Technologie

 

Czasopismo naukowe założone przez Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu,
którego celem jest publikacja wyników badań realizowanych we wszystkich dyscyplinach nauk przyrodniczych.

Język polski English
Szybkie wyszukiwanie:

2016 tom 10 zeszyt 3, #35 DOI: 10.17306/J.NPT.2016.3.35
Agnieszka Anna Pilarska, Tomasz Piechota, Magdalena Szymańska, Krzysztof Pilarski, Agnieszka Wolna-Maruwka
Ocena wartości nawozowej pofermentów z biogazowni oraz wytworzonych z nich kompostów
Streszczenie.

Artykuł niniejszy stanowi kontynuację pracy tych samych autorów (Pilarska i in., 2015), w której przedstawiono charakterystykę składu chemicznego oraz aktywności enzymatycznej różnych pofermentów uzyskanych w wyniku fermentacji metanowej gnojowicy z różnymi dodatkami organicznymi i kompostów z tych pofermentów. Drugi etap doświadczenia, którego wyniki przedstawiono w obecnej publikacji, polegał na aplikacji uzyskanych materiałów oraz ocenie ich wartości nawozowej. W tym celu wiosną 2012 roku założono doświadczenie wazonowe, w którym wykorzystano jałową glebę pobraną z gruntów rolnych znajdujących się na terenie Wielkopolski. Wartość nawozową badanych materiałów organicznych oceniano na podstawie ich wpływu na właściwości gleb oraz plony suchej masy tymotki łąkowej (Phleum pratense L.).
W wykonanym doświadczeniu wykazano korzystny wpływ stosowania przefermentowanych i kompostowanych odpadów na badane parametry gleb. Oddziaływanie użytych materiałów na plony tymotki łąkowej było zróżnicowane. Zastosowanie surowej gnojowicy nieznacznie wpłynęło na zwiększenie plonów rośliny w stosunku do kontroli (z 12,5 g s.m. na wazon do 14,0 g s.m. na wazon). Z kolei aplikacja gnojowicy po fermentacji znacznie zwiększyła działanie plonotwórcze: z 12,5 g s.m. na wazon do 19,3 g s.m. na wazon. Największy plon otrzymano po zastosowaniu pulpy pofermentacyjnej z dodatkiem buraka cukrowego (21,50 g s.m. na wazon). Wykorzystanie pofermentu z gliceryną oraz z wywarem gorzelnianym spowodowało zmniejszenie plonu suchej masy. Reakcja tymotki łąkowej na nawożenie kompostami wytworzonymi na bazie pofermentów była porównywalna z jej reakcją na nawożenie świeżymi pulpami pofermentacyjnymi.

Słowa kluczowe: poferment, komposty z pofermentu, wartość nawozowa pofermentu, tymotka łąkowa, plon suchej masy, właściwości gleby
PDFPełen tekst dostępny w języku polskim w formacie Adobe Acrobat:
http://www.npt.up-poznan.net/tom10/zeszyt3/art_35.pdf

DOI: 10.17306/J.NPT.2016.3.35

Zapis do cytowania:

MLA Pilarska, Agnieszka Anna, et al. "Ocena wartości nawozowej pofermentów z biogazowni oraz wytworzonych z nich kompostów." Nauka Przyr. Technol. 10.3 (2016): #35. DOI: 10.17306/J.NPT.2016.3.35
APA Agnieszka Anna Pilarska1, Tomasz Piechota2, Magdalena Szymańska3, Krzysztof Pilarski4, Agnieszka Wolna-Maruwka5 (2016). Ocena wartości nawozowej pofermentów z biogazowni oraz wytworzonych z nich kompostów. Nauka Przyr. Technol. 10 (3), #35 DOI: 10.17306/J.NPT.2016.3.35
ISO 690 PILARSKA, Agnieszka Anna, et al. Ocena wartości nawozowej pofermentów z biogazowni oraz wytworzonych z nich kompostów. Nauka Przyr. Technol., 2016, 10.3: #35. DOI: 10.17306/J.NPT.2016.3.35
Adres do korespondencji:
Agnieszka Anna Pilarska
Instytut Technologii Żywności Pochodzenia Roślinnego
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
ul. Wojska Polskiego 31/33
60-624 Poznań
Poland
e-mail: pilarska@up.poznan.pl
Zaakceptowano do druku: 12.05.2016