Nauka Przyroda Technologie

 

Czasopismo naukowe założone przez Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu,
którego celem jest publikacja wyników badań realizowanych we wszystkich dyscyplinach nauk przyrodniczych.

Język polski English
Szybkie wyszukiwanie:

2016 tom 10 zeszyt 4, #50 DOI: 10.17306/J.NPT.2016.4.50
Beata Fortuna-Antoszkiewicz, Jan Łukaszkiewicz
Geneza i charakterystyka form zadrzewień w krajobrazie południowej Anglii
Streszczenie.

Wstęp. Praca syntetycznie prezentuje wyniki badań nad genezą i cechami form zadrzewień w krajobrazie rolniczym Anglii. Wytworzenie tego rodzaju układów roślinnych wynikało m.in. z inspiracji Anglików popularnym w XVI i XVII wieku mitem arkadyjskim oraz z fascynacji przyrodą, będącej wynikiem podróży m.in. do Włoch czy na Daleki Wschód. W konsekwencji na przełomie XVII i XVIII wieku wytworzył się w Anglii bardzo specyficzny rodzaj krajobrazu kulturowego, którego pastersko-rolniczy charakter znalazł pewne odwzorowanie w archetypie XIX-wiecznego parku angielskiego. Widać to szczególnie dobrze na przykładzie zadrzewień, których niezwykle podobne formy występują zarówno w angielskim krajobrazie rolniczym, jak i w angielskich parkach. Celem badań było generalne przedstawienie form i funkcji wybranych przykładów zadrzewień występujących na terenie południowej Anglii.

Materiał i metody. Dane gromadzono w kwietniu 2015 roku podczas warsztatów naukowych Polskiego Towarzystwa Dendrologicznego poświęconych roślinom drzewiastym południowej Anglii (m.in. hrabstwa Surrey i okolic). Autorzy analizowali in situ fizjonomię krajobrazu z ukształtowanym kompleksowo systemem zadrzewień śródpolnych oraz wykonali dokumentację fotograficzną.

Wyniki i wnioski. Charakterystyczna maniera kształtowania form zadrzewień w krajobrazie pastersko-rolniczym Anglii jest niemalże analogiczna do istniejącej w angielskich parkach naturalistycznych XIX wieku. Jednocześnie zadrzewienia są zupełnie podobne do tych przedstawianych w XIX-wiecznym malarstwie pejzażowym. Jest to swoisty fenomen tak skutecznej ochrony fizjonomii krajobrazu kulturowego, który zachował praktycznie niezmieniony wygląd mimo upływu ponad dwóch stuleci. Ukazanie wyjątkowego dla tradycyjnego krajobrazu rolniczego i parkowego południowej Anglii znaczenia i wartości zadrzewień może stanowić wzorzec kształtowania i ochrony krajobrazu kulturowego w Polsce – zarówno w przeszłości, jak i współcześnie.

Słowa kluczowe: formy zadrzewień, parki i krajobraz południowej Anglii, ochrona krajobrazu
PDFPełen tekst dostępny w języku angielskim w formacie Adobe Acrobat:
http://www.npt.up-poznan.net/tom10/zeszyt4/art_50.pdf

DOI: 10.17306/J.NPT.2016.4.50

Zapis do cytowania:

MLA Fortuna-Antoszkiewicz, Beata, and Jan Łukaszkiewicz. "Genesis and characteristics of woodlot forms in the landscape of southern England." Nauka Przyr. Technol. 10.4 (2016): #50. DOI: 10.17306/J.NPT.2016.4.50
APA Beata Fortuna-Antoszkiewicz, Jan Łukaszkiewicz (2016). Genesis and characteristics of woodlot forms in the landscape of southern England. Nauka Przyr. Technol. 10 (4), #50 DOI: 10.17306/J.NPT.2016.4.50
ISO 690 FORTUNA-ANTOSZKIEWICZ, Beata, ŁUKASZKIEWICZ, Jan. Genesis and characteristics of woodlot forms in the landscape of southern England. Nauka Przyr. Technol., 2016, 10.4: #50. DOI: 10.17306/J.NPT.2016.4.50
Adres do korespondencji:
Beata Fortuna-Antoszkiewicz
Katedra Architektury Krajobrazu
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
ul. Nowoursynowska 159
budynek 37
02-776 Warszawa
Poland
e-mail: jan_lukaszkiewicz@sggw.pl
Zaakceptowano do druku: 6.12.2013