Nauka Przyroda Technologie

 

Czasopismo naukowe założone przez Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu,
którego celem jest publikacja wyników badań realizowanych we wszystkich dyscyplinach nauk przyrodniczych.

Język polski English
Szybkie wyszukiwanie:

2016 tom 10 zeszyt 2, #23 DOI: 10.17306/J.NPT.2016.2.23
Agnieszka Targońska, Agnieszka Wilkaniec
Identyfikacja zmian kompozycyjnych, ilościowych i jakościowych zadrzewienia parkowego w Konarzewie w okresie od nacjonalizacji do reprywatyzacji
Streszczenie.

Założenie pałacowo-ogrodowe w Konarzewie koło Poznania powstało u schyłku XVII wieku. W kolejnych wiekach powiększano je i wzbogacano skład dendroflory. Po II wojnie światowej zostało znacjonalizowane. Celem podjętych badań była identyfikacja przekształceń ilościowych i jakościowych dendroflory parku, których dokonano w okresie od 1945 do 2013 roku, czyli od nacjonalizacji do reprywatyzacji, oraz ocena tych zmian pod względem kompozycyjnym. Na podstawie badań stwierdzono, że w okresie PRL-u na terenie parku wykonano istotne prace: wybudowano, a następnie zlikwidowano fermę drobiu, rozebrano budynki gospodarcze i oficynę, a na ich miejscu wzniesiono blok mieszkalny, wybudowano hydrofornię i garaże. Dokonano korekty układu dróg. Uszczuplono teren parku. Ingerowano w drzewostan, wycinając drzewa i krzewy, a także wprowadzając nowe nasadzenia. Zaniechano prawidłowej pielęgnacji parku. Wiele z tych działań miało katastrofalne skutki dla dendroflory i dawnej kompozycji przestrzennej założenia. Silna sukcesja naturalna spowodowała, że drzewostan zdominowały drzewa i krzewy popularnych, ekspansywnych gatunków. Samosiewy zakłóciły dawne powiązania widokowe. Skład gatunkowy dendroflory bardzo zubożał. Pomimo iż w 1956 roku park objęto ochroną konserwatorską, niekompetencja zarządców i brak wystarczających prac pielęgnacyjnych spowodowały, że jego stan w momencie reprywatyzacji był daleki od przedwojennego.

Słowa kluczowe: Konarzewo, Czartoryscy, założenie pałacowo-ogrodowe, reprywatyzacja, historia ogrodów, park zabytkowy, dendroflora
PDFPełen tekst dostępny w języku polskim w formacie Adobe Acrobat:
http://www.npt.up-poznan.net/tom10/zeszyt2/art_23.pdf

DOI: 10.17306/J.NPT.2016.2.23

Zapis do cytowania:

MLA Targońska, Agnieszka, and Agnieszka Wilkaniec. "Identyfikacja zmian kompozycyjnych, ilościowych i jakościowych zadrzewienia parkowego w Konarzewie w okresie od nacjonalizacji do reprywatyzacji." Nauka Przyr. Technol. 10.2 (2016): #23. DOI: 10.17306/J.NPT.2016.2.23
APA Agnieszka Targońska, Agnieszka Wilkaniec (2016). Identyfikacja zmian kompozycyjnych, ilościowych i jakościowych zadrzewienia parkowego w Konarzewie w okresie od nacjonalizacji do reprywatyzacji. Nauka Przyr. Technol. 10 (2), #23 DOI: 10.17306/J.NPT.2016.2.23
ISO 690 TARGOńSKA, Agnieszka, WILKANIEC, Agnieszka. Identyfikacja zmian kompozycyjnych, ilościowych i jakościowych zadrzewienia parkowego w Konarzewie w okresie od nacjonalizacji do reprywatyzacji. Nauka Przyr. Technol., 2016, 10.2: #23. DOI: 10.17306/J.NPT.2016.2.23
Adres do korespondencji:
Agnieszka Targońska
Katedra Terenów Zieleni i Architektury Krajobrazu
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
ul. Dąbrowskiego 159
60-594 Poznań
Poland
e-mail: ktzagac@up.poznan.pl
Zaakceptowano do druku: 25.02.2016